Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.0% 214
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.6% 509
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 19.5% 312
dhbb21_kiosks Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 2 - Trung tâm mua sắm Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.1% 189
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 10.3% 61
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.1% 842
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.2% 204
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.9% 41
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 42.7% 272
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.3% 99
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.5% 1172
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.3% 164
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 193
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 147
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 27.5% 87
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.0% 71
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.8% 64
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 55.0% 100
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 1.70 6.3% 10
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 54
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Dytechlab 1.30 28.8% 13
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Dytechlab 1.00 47.9% 30
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1.50 22.2% 5
dtl_tasks Dytechlab Algorithms Battle - N nhiệm vụ Dytechlab 0.30 41.7% 10
dtl_binary Dytechlab Algorithms Battle - Phản nhị phân Dytechlab 0.30 30.8% 136
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 42.9% 10
dtl_ship Dytechlab Algorithms Battle - Ship hàng xuyên hành tinh Dytechlab 0.30 25.7% 48
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 12.4% 3
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 1.00 35.3% 4
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 1.50 20.0% 1
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.60 15.9% 7
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.40 40.2% 98
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.40 53.7% 68
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 1.20 32.8% 18
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.20 51.1% 249
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.20 37.2% 122
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 1.00 1.4% 1
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 1.50 12.5% 1
kmp_append Append Educational 0.01 22.0% 44
kmp_badnum Bad Numbers Educational 0.01 4.8% 7
rmq_board Bảng Educational 1.00 15.5% 64
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.01 0.0% 0
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 52.1% 316
secondthread_tree_flow Cycle Free Flow Educational 0.50 48.2% 100
rmq_torture Fill in the blanks Educational 1.00 26.2% 32
rmq_kbracket Dãy ngoặc bậc K Educational 0.50 22.2% 44
geo_c Diện tích đa giác Educational 0.10 35.1% 269
trie_cleanup Dọn dẹp máy tính Educational 0.01 1.6% 1