Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 17.7% 17
maxarr3 Help Conan 15 ! OI Style 0.80 19.3% 9
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0
mconvert Convert to Decimal Base System ICPC 0.90 0.0% 0
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 26.7% 5
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 8.3% 5
mdostava Pizza Delivery ICPC 1.14 12.9% 3
mecung Mê cung OI Style 0.75 15.6% 35
medquery Dynamic Median ICPC 0.87 24.0% 25
meo Mèo OI Style 1.82 18.0% 4
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.6% 37
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 100.0% 1
mgame1 Game ICPC 1.27 66.7% 2
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.0% 2
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mkuhar Most Servings Meal ICPC 0.67 37.4% 50
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 70.6% 12
moebius Moebius ICPC 1.95 0.0% 0
morsedec Morse decoding ICPC 1.29 29.5% 30
mpart Chia nhóm ICPC 1.04 42.9% 11
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 80.0% 3
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
mpyramid IOI06 Pyramid - Tượng đài OI Style 1.05 33.3% 17
mroads Roads Repair ICPC 0.68 42.5% 49
msafe Rob Mini-Safe ICPC 0.76 56.3% 8
mse08g Another Lucky Numbers ICPC 0.86 75.0% 5
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 0.0% 0
mskycode Sky Code ICPC 1.27 32.4% 46
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 1
mthcn Hình chữ nhật kì lạ OI Style 0.98 69.2% 9
mtotalf Total Flow ICPC 0.60 36.2% 21
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 22.2% 4
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
mtriarea Maximum Triangle Area ICPC 0.63 31.3% 64
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 100.0% 1
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 18.2% 2
nail Bữa tiệc ICPC 1.23 33.3% 2
ncob Cuộc đấu cân não OI Style 0.78 28.2% 11
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.7% 2
netwrknb Network OI Style 1.03 42.5% 34
newj Số học 2 ICPC 1.03 12.2% 4
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
nhpaint Naruto học máy tính ICPC 0.84 56.3% 18
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 11.2% 15
nicequad Tứ giác đẹp ICPC 0.64 37.3% 11
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 25.0% 1
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 18.8% 3