Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 16.1% 17
maxarr3 Help Conan 15 ! OI Style 0.80 23.0% 11
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0
mconvert Convert to Decimal Base System ICPC 0.90 0.0% 0
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 19.8% 12
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 12.3% 6
mdostava Pizza Delivery ICPC 1.14 27.1% 11
mecung Mê cung OI Style 0.75 17.8% 44
medquery Dynamic Median ICPC 0.87 22.0% 37
meo Mèo OI Style 1.82 17.9% 7
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.8% 66
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 60.0% 3
mgame1 Game ICPC 1.27 33.3% 3
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 19.2% 2
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mkuhar Most Servings Meal ICPC 0.67 34.0% 82
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 56.1% 23
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
morsedec Morse decoding ICPC 1.29 28.1% 47
mpart Chia nhóm ICPC 1.04 30.3% 22
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 58.3% 6
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
mpyramid IOI06 Pyramid - Tượng đài OI Style 1.05 35.1% 18
mroads Roads Repair ICPC 0.68 40.7% 53
msafe Rob Mini-Safe ICPC 0.76 34.6% 8
mse08g Another Lucky Numbers ICPC 0.86 46.2% 5
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 0.0% 0
mskycode Sky Code ICPC 1.27 39.1% 84
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 3
mthcn Hình chữ nhật kì lạ OI Style 0.98 40.0% 14
mtotalf Total Flow ICPC 0.60 32.4% 29
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 30.4% 7
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
mtriarea Maximum Triangle Area ICPC 0.63 30.3% 116
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 33.3% 1
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 7.4% 2
nail Bữa tiệc ICPC 1.23 33.3% 2
ncob Cuộc đấu cân não OI Style 0.78 36.8% 21
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.0% 4
netwrknb Network OI Style 1.03 36.6% 48
newj Số học 2 ICPC 1.03 5.5% 4
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
nhpaint Naruto học máy tính ICPC 0.84 56.3% 18
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 9.1% 17
nicequad Tứ giác đẹp ICPC 0.64 38.3% 14
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 51.5% 10