Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
spseq Sequences ICPC 0.18 34.7% 526
spsum Sum ICPC 0.42 28.3% 44
squares Hình vuông ICPC 0.51 41.1% 25
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.5% 265
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 55.7% 203
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 16.6% 125
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 41.4% 179
substr Xâu con ICPC 0.09 36.1% 1592
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 44.8% 25
tablic Tablica ICPC 0.34 92.3% 6
tapn TAPN ICPC 0.53 44.7% 18
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 29.8% 22
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 38.5% 105
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 27.4% 204
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 44.8% 1121
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.5% 39
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 43.5% 10
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 21.6% 255
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.5% 139
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.2% 70
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 50.9% 21
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 23.3% 17
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 48.4% 10
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 61.3% 276
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 48.5% 145
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 44.4% 321
v11water Nước đọng OI Style 0.13 43.6% 273
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.9% 377
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 25.4% 298
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 45.7% 57
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.2% 723
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 50.8% 244
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 68.9% 406
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 35.0% 7
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 41.4% 1065
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 39.4% 477
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.6% 317
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 39.7% 63
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 13.6% 77
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 40.2% 31
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 62.5% 38
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 58.3% 11
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 18.5% 71
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 290
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 63.2% 21
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.1% 5
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.3% 949
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 51.4% 28
vnempire Đế chế OI Style 0.29 43.1% 268