Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 39.7% 116
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 38.5% 68
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 253
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 23.1% 127
rocks Rocks Game OI Style 0.28 54.5% 5
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 50.0% 15
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 64.6% 243
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 34.6% 320
sboost Need For Speed OI Style 0.23 41.5% 13
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 20.2% 41
search Dãy số OI Style 0.21 42.0% 57
search1 Other search problem OI Style 0.44 68.0% 17
sec Tin mật OI Style 0.33 47.0% 293
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 31.9% 189
setnja Setnja ICPC 0.41 27.3% 31
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.9% 286
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.1% 70
snseq Dãy số ICPC 0.35 59.1% 9
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 24.6% 186
spseq Sequences ICPC 0.18 34.9% 464
spsum Sum ICPC 0.42 29.1% 39
squares Hình vuông ICPC 0.51 38.8% 21
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.4% 213
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 59.0% 148
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.0% 109
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 40.4% 161
substr Xâu con ICPC 0.09 35.9% 1388
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 48.1% 20
tablic Tablica ICPC 0.34 91.7% 5
tapn TAPN ICPC 0.53 43.9% 16
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 44.7% 12
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 38.0% 91
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.4% 177
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.4% 878
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.8% 37
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 45.0% 9
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.7% 210
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.6% 122
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.1% 41
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 52.4% 17
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 21.8% 15
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 48.3% 9
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.6% 189
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.9% 138
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 39.5% 257
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.4% 243
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.1% 323
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.6% 264
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 45.2% 54