Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 21.3% 357
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 49.6% 390
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.3% 1329
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.2% 244
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 53.9% 932
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 24.8% 142
qbpoint Bộ ba điểm thẳng hàng ICPC 0.29 34.9% 163
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 42.4% 549
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 25.7% 129
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.5% 797
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.8% 523
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.7% 519
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 42.4% 647
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.1% 898
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 36.9% 296
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 17.4% 30
qhroad Phá đường OI Style 0.32 48.5% 321
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 34.2% 725
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.4% 796
qmax3vn Giá trị lớn nhất 3 ICPC 0.41 37.3% 17
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.6% 70
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 51.2% 54
queennb Queens OI Style 0.57 70.0% 31
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 39.2% 108
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 37.1% 63
roads Roads ICPC 0.17 25.5% 239
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 21.9% 119
rocks Rocks Game OI Style 0.28 42.9% 3
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 45.7% 14
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 66.3% 162
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 35.7% 287
sboost Need For Speed OI Style 0.23 38.1% 8
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 19.2% 38
search Dãy số OI Style 0.21 42.1% 53
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 16
sec Tin mật OI Style 0.33 46.0% 258
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 31.5% 174
setnja Setnja ICPC 0.41 28.2% 28
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 43.7% 256
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 32.1% 58
snseq Dãy số ICPC 0.35 50.0% 8
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.2% 156
spseq Sequences ICPC 0.18 34.9% 421
spsum Sum ICPC 0.42 29.3% 35
squares Hình vuông ICPC 0.51 36.9% 19
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.8% 201
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 57.8% 130
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 16.3% 96
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 40.0% 154
substr Xâu con ICPC 0.09 35.9% 1185