Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
cf_edu1f Codeforces Educational 1F - Cut Length Educational Codeforces 1.00 19.6% 8
cf_edu2c Codeforces Educational 2C - Make Palindrome Educational Codeforces 0.20 47.3% 109
cf_edu2d Codeforces Educational 2D - Area of Two Circles' Intersection Educational Codeforces 0.40 35.2% 35
cf_edu2e Codeforces Educational 2E - Lomsat gelral Educational Codeforces 0.60 41.5% 71
cf_edu2f Codeforces Educational 2F - Edge coloring of bipartite graph Educational Codeforces 1.00 38.0% 18
cf_edu3c Codeforces Educational 3C - Load Balacing Educational Codeforces 0.30 37.1% 61
cf_edu3d Codeforces Educational 3D - Gadgets for dollars and pounds Educational Codeforces 0.40 41.5% 32
cf_edu3e Codeforces Educational 3E- Minimum spanning tree for each edge Educational Codeforces 0.60 52.2% 68
cf_edu3f Codeforces Educational 3F - Frogs and mosquitoes Educational Codeforces 0.70 35.7% 22
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.7% 309
chatchit Chat chit OI Style 0.12 39.2% 85
cheap Heap Counting ICPC 1.67 60.0% 3
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 39.5% 111
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 43.8% 216
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 6.0% 6
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 35.6% 64
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 34.4% 48
cijevi Cijevi ICPC 0.43 55.0% 10
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 47.1% 58
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 38.7% 18
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 38.2% 61
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 74.1% 18
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 21.7% 23
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 37.6% 37
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 33.3% 1
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 37.3% 17
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 85.8% 187
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 80.0% 7
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 32.5% 11
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 47.1% 71
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 50.0% 38
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1.00 36.0% 21
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 40.7% 22
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 25.5% 6
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 62.9% 20
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 52.3% 94
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 100.0% 1
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 66.7% 2
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 14.0% 18
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 49.0% 29
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 77.7% 134
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 53.7% 19
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1.00 31.1% 85
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 80.0% 1
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 88.9% 2
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 14.4% 22
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 50.0% 15
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 49.1% 81