Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
bedao_m22_a Bedao Mini Contest 22 - Điểm và Xác suất Bedao Contest 0.05 45.1% 185
bedao_m22_b Bedao Mini Contest 22 - Đếm đi các bạn ơiiii Bedao Contest 0.10 26.5% 629
bedao_m22_c Bedao Mini Contest 22 - Hải cẩu màu trắng hay màu đen? Bedao Contest 0.40 12.2% 105
bedao_m22_d Bedao Mini Contest 22 - Nhà khai phá và thần đèn Bedao Contest 0.40 8.9% 35
bedao_m22_e Bedao Mini Contest 22 - Chia kẹo Bedao Contest 0.50 9.2% 31
bedao_m23_a Bedao Mini Contest 23 - Đối xứng Bedao Contest 0.10 26.6% 625
bedao_m23_b Bedao Mini Contest 23 - Nhặt cờ Bedao Contest 0.20 27.9% 521
bedao_m23_c Bedao Mini Contest 23 - Số cô đơn Bedao Contest 0.35 19.7% 176
bedao_m23_d Bedao Mini Contest 23 - Truy vấn ngẫu nhiên Bedao Contest 0.35 28.5% 95
bedao_m23_e Bedao Mini Contest 23 - KCOUNT Bedao Contest 0.40 18.9% 145
bedao_m24_a Bedao Mini Contest 24 - Non Palindrome Bedao Contest 0.10 19.4% 527
bedao_m24_b Bedao Mini Contest 24 - Robot Bedao Contest 0.20 11.8% 176
bedao_m24_c Bedao Mini Contest 24 - Truy vấn xếp hàng Bedao Contest 0.20 26.1% 300
bedao_m24_d Bedao Mini Contest 24 - Reverse Cow Bedao Contest 0.30 17.0% 145
bedao_m24_e Bedao Mini Contest 24 - BRACKETQUERY Bedao Contest 0.50 11.3% 69
bedao_oi1_a Bedao OI Contest 1 - Đếm cầu Bedao Contest 0.50 11.3% 123
bedao_oi1_b Bedao OI Contest 1 - Dãy con chung dài nhất Bedao Contest 0.60 13.3% 130
bedao_oi1_c Bedao OI Contest 1 - Bất phương trình tuyến tính Bedao Contest 0.80 12.9% 50
bedao_oi1_d Bedao OI Contest 1 - Sao chép mảng Bedao Contest 0.70 20.7% 114
bedao_oi1_e Bedao OI Contest 1 - Dỗi nhau Bedao Contest 0.80 9.3% 30
bedao_oi1_f Bedao OI Contest 1 - Nén tối ưu Bedao Contest 0.70 19.8% 87
bedao_oi2_a Bedao OI Contest 2 - Câu cá Bedao Contest 0.50 17.9% 135
bedao_oi2_b Bedao OI Contest 2 - String Holiday Bedao Contest 0.70 22.8% 108
bedao_oi2_c Bedao OI Contest 2 - Ăn nhà hàng Bedao Contest 1.00 7.0% 9
bedao_oi2_d Bedao OI Contest 2 - Đếm dãy ngoặc đúng Bedao Contest 0.30 19.1% 153
bedao_oi2_e Bedao OI Contest 2 - Khoảng Cách Ngắn Nhất Bedao Contest 0.50 16.2% 68
bedao_oi2_f Bedao OI Contest 2 - Xây dựng cao tốc Bedao Contest 0.90 13.7% 32
bedao_oi3_a Bedao OI Contest 3 - Trie hoàn hảo Bedao Contest 0.50 21.0% 105
bedao_oi3_b Bedao OI Contest 3 - Sort and Mex query Bedao Contest 0.70 13.7% 169
bedao_oi3_c Bedao OI Contest 3 - Chess Bedao Contest 1.00 9.8% 19
bedao_oi3_d Bedao OI Contest 3 - Quán trà sữa Bedao Contest 0.50 20.0% 170
bedao_oi3_e Bedao OI Contest 3 - PALIN Bedao Contest 1.00 15.2% 18
bedao_oi3_f Bedao OI Contest 3 - Vụ trộm thế kỷ Bedao Contest 1.20 13.6% 12
bedao_oi4_a Bedao OI Contest 4 - Đoạn con liên tiếp lớn nhất Bedao Contest 0.50 13.0% 82
bedao_oi4_b Bedao OI Contest 4 - Tổ hợp chẵn Bedao Contest 1.00 9.9% 38
bedao_oi4_c Bedao OI Contest 4 - Dãy số Bedao Contest 1.50 1.8% 2
bedao_oi4_d Bedao OI Contest 4 - Thi tuyển dụng Bedao Contest 0.50 17.0% 37
bedao_oi4_e Bedao OI Contest 4 - Xây dựng dãy số Bedao Contest 1.00 10.7% 10
bedao_oi4_f Bedao OI Contest 4 - OLYMPIAD Bedao Contest 1.50 0.0% 0
bedao_r01_exp Bedao Regular Contest 01 - EXP Bedao Contest 0.10 5.3% 173
bedao_r01_gcdmax Bedao Regular Contest 01 - GCDMAX Bedao Contest 0.20 15.8% 382
bedao_r01_grade Bedao Regular Contest 01 - GRADE Bedao Contest 0.40 43.9% 271
bedao_r01_hgraph Bedao Regular Contest 01 - HGRAPH Bedao Contest 0.50 22.0% 113
bedao_r01_hogwarts Bedao Regular Contest 01 - HOGWARTS Bedao Contest 0.60 27.8% 88
bedao_r01_zstring Bedao Regular Contest 01 - ZSTRING Bedao Contest 0.30 12.0% 59
bedao_r02_8rooks Bedao Regular Contest 02 - 8ROOKS Bedao Contest 0.50 14.9% 34
bedao_r02_geometry2 Bedao Regular Contest 02 - GEOMETRY2 Bedao Contest 0.30 30.1% 81
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 23.2% 170
bedao_r02_pxor Bedao Regular Contest 02 - PXOR Bedao Contest 0.60 17.8% 62
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 37.3% 397