Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
olp_sc22_bstr Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 11.6% 33
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K địa điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
olp_sc22_nonrepeat Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 1.3% 1
olp_sc22_pdigit Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 16.3% 30
olp_sc23_cpoker Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Chơi bài Olympic Sinh Viên 1.00 1.4% 8
olp_sc23_pquery Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Truy vấn trên dãy hoán vị Olympic Sinh Viên 1.00 2.7% 16
olp_sc23_shipper Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Giao hàng Olympic Sinh Viên 1.00 0.1% 1
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 32.4% 103
optcut Chặt cây ICPC 0.23 50.4% 146
orderset Order statistic set ICPC 0.36 30.4% 225
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.6% 41
otoci OTOCI ICPC 1.14 37.7% 48
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 26.2% 16
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 15.0% 165
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 22.9% 32
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 15.7% 6
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 19.9% 176
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.1% 1323
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 43.4% 375
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 28.6% 4
password Password OI Style 0.95 31.6% 6
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.4% 119
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.0% 411
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 42.2% 273
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 28.9% 18
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 33.5% 60
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 41.3% 99
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.1% 11
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.6% 313
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 53.3% 6
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.5% 5
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.5% 307
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.4% 13
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 24.1% 143
per Hoán vị ICPC 0.66 26.3% 9
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 14.1% 8
periodnb PERIOD OI Style 0.50 36.9% 65
periodni Periodni ICPC 1.57 38.2% 15
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 54.2% 11
permut Hoán vị OI Style 1.51 19.4% 5
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 50.0% 5
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 84.6% 11
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.5% 34
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 36.0% 25
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.2% 286
pk11e Queen Game ICPC 1.67 10.3% 4
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 25.0% 3
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 76.2% 14
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 12.5% 4
place PLACE OI Style 0.68 48.1% 10