Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 37.2% 128
treecst Tree Construction ICPC 1.25 27.8% 39
treek Tree counting ICPC 1.51 17.2% 9
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 24.0% 58
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 50.0% 18
tres Tresnja ICPC 0.75 33.3% 10
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 17.9% 17
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 21.8% 15
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 33.3% 14
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 48.4% 10
triomino Triomino Game ICPC 1.00 33.3% 5
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 50.0% 31
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.4% 6
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
tri_ TRI ICPC 1.54 40.0% 4
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.5% 198
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 69.0% 13
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.2% 142
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 37.1% 28
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.1% 155
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 100.0% 2
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.2% 77
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 18.8% 3
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.2% 413
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 41.0% 288
upit Sequence queries OI Style 1.80 58.6% 21
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 24.7% 17
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 33.1% 41
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 59.7% 111
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 33.2% 88
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 47.1% 77
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.5% 28
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 33.9% 59
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 43.4% 46
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 37.6% 104
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 30.7% 51
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 34.5% 115
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 57.7% 25
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 27.3% 11
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 17.5% 140
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.2% 35
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 25.7% 46
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 63.6% 14
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 80.0% 21
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 56.0% 96
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.3% 9
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 21.4% 79