Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
olp_sc22_bstr Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 9.7% 8
olp_sc22_knpoints K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
olp_sc22_nonrepeat Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 7.7% 1
olp_sc22_pdigit Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 12.1% 9
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 37.1% 62
optcut Chặt cây ICPC 0.23 48.9% 95
orderset Order statistic set ICPC 0.36 30.9% 157
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.0% 32
otoci OTOCI ICPC 1.14 37.6% 38
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 23.4% 11
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 14.4% 78
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 28.8% 19
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 13.5% 4
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 19.0% 113
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.5% 716
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.4% 248
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
password Password OI Style 0.95 25.0% 2
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.8% 72
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.4% 299
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.9% 188
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 30.0% 5
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 29.7% 30
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 41.9% 79
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.8% 7
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.9% 214
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.3% 3
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.7% 235
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.6% 12
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 24.0% 84
per Hoán vị ICPC 0.66 30.8% 4
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 10.0% 4
periodnb PERIOD OI Style 0.50 43.5% 38
periodni Periodni ICPC 1.57 38.2% 10
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 100.0% 6
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.9% 10
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 35.2% 23
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 41.4% 170
pk11e Queen Game ICPC 1.67 8.3% 2
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 50.0% 2
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
place PLACE OI Style 0.68 36.8% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 11.1% 3
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 40.8% 2226