Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
bedao_r02_tourist Bedao Regular Contest 02 - TOURIST Chưa phân loại 0.80 15.4% 53
bedao_r03_3numbers Bedao Regular Contest 03 - 3 NUMBERS Bedao Contest 0.20 18.4% 88
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.1% 161
bedao_r03_prime Bedao Regular Contest 03 - PRIME Bedao Contest 0.40 29.7% 191
bedao_r03_protect Bedao Regular Contest 03 - PROTECT Bedao Contest 0.80 23.8% 34
bedao_r03_race Bedao Regular Contest 03 - RACE Bedao Contest 0.60 28.1% 32
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 21.8% 258
bedao_r04_accio Bedao Regular Contest 04 - ACCIO Bedao Contest 0.20 17.4% 106
bedao_r04_clown Bedao Regular Contest 04 - CLOWN AND BALLS Bedao Contest 0.50 5.8% 11
bedao_r04_loglcm Bedao Regular Contest 04 - LOG LCM Bedao Contest 0.60 4.7% 6
bedao_r04_magic Bedao Regular Contest 04 - MAGIC Bedao Contest 0.30 17.2% 81
bedao_r04_marble Bedao Regular Contest 04 - MARBLE Bedao Contest 0.30 4.5% 42
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.9% 344
bedao_r05_carray Bedao Regular Contest 05 - CARRAY Bedao Contest 0.30 13.5% 116
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 12.2% 15
bedao_r05_domrooks Bedao Regular Contest 05 - DOMROOKS Bedao Contest 0.40 14.2% 45
bedao_r05_factory Bedao Regular Contest 05 - FACTORY Bedao Contest 0.50 12.5% 79
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.9% 335
bedao_r05_sqrsum Bedao Regular Contest 05 - SQRSUM Bedao Contest 0.80 16.1% 2
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 24.9% 269
bedao_r06_halloween Bedao Regular Contest 06 - HALLOWEEN Bedao Contest 0.40 3.5% 6
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 52.5% 301
bedao_r06_pmed Bedao Regular Contest 06 - PMED Bedao Contest 0.60 3.9% 4
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.3% 288
bedao_r06_rewards Bedao Regular Contest 06 - REWARDS Bedao Contest 0.50 49.3% 96
bedao_r07_arraygame Bedao Regular Contest 07 - ARRAYGAME Bedao Contest 0.85 5.0% 21
bedao_r07_deadline Bedao Regular Contest 07 - DEADLINE Bedao Contest 1.00 13.9% 29
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 20.9% 337
bedao_r07_mtcat Bedao Regular Contest 07 - MTCAT Bedao Contest 0.40 19.1% 182
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 68.1% 653
bedao_r07_train Bedao Regular Contest 07 - TRAIN Bedao Contest 0.50 15.1% 72
bedao_t1_anticell Bedao Testing Contest 01 - ANTICELL Bedao Contest 1.00 19.5% 55
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.9% 238
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 40.2% 1303
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 17.7% 245
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 21.5% 187
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 55.5% 230
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bgboard Bảng số OI Style 0.60 12.0% 27
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 34.9% 49
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 14.3% 13
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 20.0% 8
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 28.7% 57
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.7% 416
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 51.3% 34
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.7% 183
binary2 SPBINARY2 ICPC 0.46 35.5% 124
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 32.4% 176
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.0% 94
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 25.0% 3