Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fct027_casino Free Contest Testing Round 27 - CASINO Free Contest 0.70 52.4% 40
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.4% 535
fc072_chpal Free Contest 72 - CHPAL Free Contest 0.23 52.4% 83
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 52.5% 187
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 52.5% 224
icpc22_regional_d Date ICPC 0.90 52.5% 66
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 52.5% 167
mcards Card Sorting ICPC 0.33 52.5% 95
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 52.5% 170
fc142_knight Free Contest 142 - KNIGHT Free Contest 0.70 52.6% 593
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.6% 1724
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 52.6% 1038
fc_pretst2018_2_audition Free Contest PreTST 2018 #2 - AUDITION Free Contest 0.14 52.6% 18
fc104_diffsub Free Contest 104 - DIFFSUB Free Contest 0.80 52.6% 16
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 52.7% 72
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.7% 1668
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 52.7% 451
fct019_palincount Free Contest Testing Round 19 - PALINCOUNT Free Contest 0.50 52.7% 140
fc126_candy Free Contest 126 - CANDY Free Contest 1.28 52.7% 43
firs Hàng cây OI Style 0.13 52.8% 355
fc_ioipc2022_drill Free Contest IOI Practice Contest 2022 - DRILL Free Contest 0.01 52.8% 88
bedao_m04_fparty Bedao Mini Contest 04 - FPARTY Bedao Contest 0.15 52.8% 23
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.8% 1109
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 346
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 52.9% 49
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 52.9% 40
fc009_lake Free Contest 9 - LAKE Free Contest 0.50 52.9% 9
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 52.9% 39
fct022_mission Testing Round 22 - MISSION Free Contest 0.60 52.9% 22
fcb050_impossibor Beginner Free Contest 50 - IMPOSSIBOR Free Contest 0.20 52.9% 72
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 53.0% 638
icpc21_mt_f ICPC 2021 miền Trung - Bài F: Number of Unique Characters ICPC 0.20 53.0% 132
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 53.1% 604
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 53.1% 332
icpc22_regional_h Hardest Problem ICPC 2.00 53.1% 9
wcalc Tính sai OI Style 0.21 53.1% 118
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 53.2% 167
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 53.2% 301
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 53.3% 260
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 53.3% 76
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 53.3% 1249
ioi21_registers IOI 2021 - Day 2 - Task 3 - Bit Shift Registers International Olympiad in Informatics 1.00 53.3% 7
fc098_seq3n Free Contest 98 - SEQ3N Free Contest 0.50 53.3% 147
icpc20_national_j ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài J ICPC 0.70 53.3% 8
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 53.4% 259
allow Allowance OI Style 0.92 53.5% 16
fc054_doikhang Free Contest 54 - DOIKHANG Free Contest 1.06 53.5% 16
fcb015_tabwalk Beginner Free Contest 15 - TABWALK Free Contest 0.12 53.5% 190
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 53.6% 776
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 53.6% 12