Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 70.0% 6
fct028_arbore Free Contest Testing Round 28 - ARBORE Free Contest 0.70 70.0% 25
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 70.3% 251
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 70.4% 201
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 70.6% 11
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 70.9% 55
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 71.0% 230
fc073_exam Free Contest 73 - EXAM Free Contest 0.30 71.0% 144
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 71.1% 25
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.3% 377
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 71.4% 8
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 71.4% 3
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 71.4% 4
lem7 COMPANY OI Style 0.83 71.4% 10
fc071_robot Free Contest 71 - ROBOT Free Contest 0.50 71.4% 10
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 71.5% 499
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 71.8% 23
queennb Queens OI Style 0.57 71.9% 37
fc058_hash Free Contest 58 - HASH Free Contest 0.50 72.1% 27
fc141_jump Free Contest 141 - JUMP Free Contest 0.70 72.2% 260
latgach2 Lát gạch 2 ICPC 0.57 72.2% 9
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 72.3% 57
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 72.5% 65
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 72.5% 223
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 72.7% 6
fc140_newset Free Contest 140 - NEWSET Free Contest 0.70 72.7% 18
fcb046_multidseq Beginner Free Contest 46 - MULTIDSEQ Free Contest 0.20 73.1% 109
fcb022_perlis Beginner Free Contest 22 - PERLIS Free Contest 0.10 73.3% 20
fct034_sibice Free Contest Testing Round 34 - SIBICE Free Contest 0.70 73.4% 319
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 73.8% 206
fcb004_compress Beginner Free Contest 4 - COMPRESS Free Contest 0.10 73.8% 119
fc119_noel Free Contest 119 - NOEL Free Contest 0.50 74.1% 14
fct039_compress Free Contest Testing Round 39 - COMPRESS Free Contest 0.70 74.3% 123
fcb021_sumpart Beginner Free Contest 21 - SUMPART Free Contest 0.10 74.5% 189
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 74.7% 396
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 75.0% 349
mgame1 Game ICPC 1.27 75.0% 3
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
fc001_keyboard Free Contest 1 - KEYBOARD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc009_arbore Free Contest 9 - ARBORE Free Contest 0.50 75.0% 9
fc017_roads Free Contest 17 - ROADS Free Contest 0.50 75.0% 3
fc076_reflect Free Contest 76 - REFLECT Free Contest 1.18 75.0% 3
fc_4years_modst Free Contest 4 Years - MODST Free Contest 0.80 75.0% 10
fc122_scount Free Contest 122 - SCOUNT Free Contest 0.80 75.0% 3
fc071_soccer Free Contest 71 - SOCCER Free Contest 0.50 75.3% 337
fc072_hop Free Contest 72 - HOP Free Contest 0.32 75.3% 115
fct014_ribgame Free Contest Testing Round 14 - RIBGAME Free Contest 0.80 75.4% 41
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 75.6% 64
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 75.9% 353