Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fc017_mowlawn Free Contest 17 - MOWLAWN Free Contest 0.50 61.1% 51
fc036_countingsheep Free Contest 36 - COUNTINGSHEEP Free Contest 0.31 61.1% 10
fc052_dicegame Free Contest 52 - DICEGAME Free Contest 0.35 61.3% 17
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 61.5% 80
icpc22_mn_k ICPC 2022 miền Nam - K: HTML ICPC 0.30 61.5% 91
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 61.5% 271
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 61.6% 96
fct031_strop Free Contest Testing Round 31 - STROP Free Contest 0.70 61.6% 83
fc124_binarystring Free Contest 124 - BINARYSTRING Free Contest 0.30 61.6% 156
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 61.7% 248
pythaeq Phương trình Pythagore nghiệm nguyên ICPC 0.44 61.9% 13
fcb019_coloring Beginner Free Contest 19 - COLORING Free Contest 0.10 61.9% 13
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 61.9% 332
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 61.9% 241
fcb023_ruou Beginner Free Contest 23 - RUOU Free Contest 0.10 62.0% 43
errichto_matexp_randmood Matrix Exponentiation - Random Mood Educational Codeforces 0.30 62.0% 184
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.1% 323
fc075_evenpal Free Contest 75 - EVENPAL Free Contest 0.33 62.1% 57
fc107_dollbox Free Contest 107 - DOLLBOX Free Contest 0.80 62.2% 20
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 62.2% 362
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 62.3% 403
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 62.4% 102
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 62.4% 779
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 62.5% 3
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 62.5% 15
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 62.5% 5
toy Đồ chơi OI Style 1.51 62.5% 5
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 62.5% 5
fc088_table Free Contest 88 - TABLE Free Contest 0.99 62.5% 5
fc140_strongpasswd Free Contest 140 - STRONGPASSWD Free Contest 0.70 62.5% 327
fcc2022q4_fixbracket Free Contest Cup 2022 Q4 - FIXBRACKET Free Contest 0.70 62.5% 5
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 62.6% 231
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name Chưa phân loại 0.10 62.6% 280
fc118_word Free Contest 118 - WORD Free Contest 0.50 62.7% 105
mblast BLAST ICPC 0.18 62.8% 142
fc073_flip Free Contest 73 - FLIP Free Contest 1.36 62.9% 21
fc077_expval Free Contest 77 - EXPVAL Free Contest 0.80 63.0% 29
nkh Tách Từ OI Style 0.18 63.0% 142
fc094_lucky Free Contest 94 - LUCKY Free Contest 0.50 63.1% 134
fc070_function Free Contest 70 - FUNCTION Free Contest 0.31 63.2% 194
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.3% 25
fc074_fbase Free Contest 74 - FBASE Free Contest 0.30 63.3% 14
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.4% 822
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 63.4% 84
fcb023_cedge Beginner Free Contest 23 - CEDGE Free Contest 0.10 63.4% 24
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 63.5% 27
icpc22_mn_e ICPC 2022 miền Nam - E: Sum of Squares ICPC 1.30 63.5% 29
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 63.5% 479
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 63.5% 184