Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fct028_socola Free Contest Testing Round 28 - SOCOLA Free Contest 0.70 57.9% 171
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 57.9% 173
fc054_eightcircles Free Contest 54 - EIGHTCIRCLES Free Contest 1.08 57.9% 6
fc074_lixi Free Contest 74 - LIXI Free Contest 1.32 57.9% 9
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 57.9% 10
fc126_knumber Free Contest 126 - K-NUMBER Free Contest 0.50 57.9% 62
ads Quảng cáo ICPC 0.14 58.1% 664
mse07b Double Queue ICPC 0.28 58.1% 113
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 58.2% 243
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 58.2% 184
fc024_bcount Free Contest 24 - BCOUNT Free Contest 0.50 58.4% 140
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.5% 965
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 58.5% 134
fcb020_midterm Beginner Free Contest 20 - MIDTERM Free Contest 0.10 58.7% 26
fc081_pairequa Free Contest 81 - PAIREQUA Free Contest 0.80 58.7% 24
bedao_m14_operation Bedao Mini Contest 14 - OPERATION Bedao Contest 0.25 58.8% 291
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 58.8% 80
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.9% 568
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 59.0% 148
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 59.0% 134
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 59.0% 684
snseq Dãy số ICPC 0.35 59.1% 9
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.31 59.2% 175
mcoins Coins Game ICPC 0.24 59.2% 128
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 59.2% 642
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 59.3% 46
fct006_lcmlimit Free Contest Testing Round 6 - LCMLIMIT Free Contest 0.50 59.6% 25
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 59.6% 28
fcb030_starf Beginner Free Contest 30 - STARF Free Contest 0.14 59.9% 105
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 60.0% 23
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 60.0% 9
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 60.0% 9
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 60.0% 3
fc019_coltri Free Contest 19 - COLTRI Free Contest 0.50 60.0% 25
fc115_gcd Free Contest 115 - GCD Free Contest 0.50 60.0% 20
fc_hwc_r4_segment Happy Wedding Contest - Round 4 - SEGMENT Free Contest 0.80 60.0% 3
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 60.0% 3
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 60.1% 649
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 60.1% 331
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational Codeforces 0.40 60.1% 206
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 60.3% 85
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 60.4% 354
fcb016_str Beginner Free Contest 16 - STR Free Contest 0.10 60.4% 178
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 60.5% 233
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 60.5% 39
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 60.7% 116
fcb017_xormatrix Beginner Free Contest 17 - XORMATRIX Free Contest 0.10 60.7% 15
fc009_remsqr Free Contest 9 - REMSQR Free Contest 0.50 60.9% 76
fc092_bquery Free Contest 92 - BQUERY Free Contest 0.72 61.0% 24
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 61.0% 36