Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 39.0% 366
kplank Bán dừa OI Style 0.21 24.7% 362
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 51.2% 361
fct034_sibice Free Contest Testing Round 34 - SIBICE Free Contest 0.70 73.3% 359
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 35.8% 358
nkseq Dãy số OI Style 0.10 31.2% 357
bedao_m15_robot Bedao Mini Contest 15 - ROBOT Bedao Contest 0.40 26.1% 357
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.6% 356
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.1% 354
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 78.9% 354
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 55.5% 353
fcb044_coins Beginner Free Contest 44 - COINS Free Contest 0.20 34.0% 350
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 28.9% 347
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 35.0% 346
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 63.8% 344
bedao_r08_triplet Bedao Regular Contest 08 - TRIPLET Bedao Contest 0.20 27.6% 344
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.3% 343
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 28.8% 343
bedao_m06_pyramid Bedao Mini Contest 06 - PYRAMID Bedao Contest 0.14 21.3% 343
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.13 19.0% 342
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 38.1% 342
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.80 52.5% 342
bedao_r10_admissions Bedao Regular Contest 10 - ADMISSIONS Bedao Contest 0.15 23.6% 342
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.6% 340
bedao_r09_riddle Bedao Regular Contest 09 - RIDDLE Bedao Contest 0.20 27.9% 340
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.3% 339
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 37.0% 338
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 53.3% 337
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 92.8% 337
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.9% 337
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.2% 336
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 47.0% 336
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.5% 335
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 33.9% 335
fcb047_five Beginner Free Contest 47 - FIVE Free Contest 0.20 75.2% 334
beadsnb Beads OI Style 0.53 42.5% 333
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.31 84.9% 332
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 24.3% 332
bedao_r10_volunteers Bedao Regular Contest 10 - VOLUNTEERS Bedao Contest 0.20 20.5% 330
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.4% 329
fct028_fpainting Free Contest Testing Round 28 - FPAINTING Free Contest 0.70 33.0% 329
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.7% 327
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.6% 326
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 38.2% 326
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.9% 326
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 80.8% 325
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 92.2% 325
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.8% 323
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 37.2% 323
icpc21_beta_m ICPC Practice Contest 2021 - Mobile Communication in Flatland ICPC 0.20 25.8% 323