Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 57.8% 644
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.2% 644
kmin KMIN OI Style 0.11 32.0% 643
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - A: Python File ICPC 0.02 24.2% 642
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 0.10 14.3% 641
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.07 19.1% 639
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 54.1% 638
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.5% 636
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 61.7% 636
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 38.1% 634
kplank Bán dừa OI Style 0.21 25.1% 627
bedao_g11_chess Bedao Grand Contest 11 - CHESS Bedao Contest 0.40 49.7% 626
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 81.4% 624
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 48.0% 624
hp_thpt_21_c HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 31.8% 622
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.7% 617
bedao_r17_a Bedao Regular Contest 17 - Dãy bội Bedao Contest 0.10 21.3% 610
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 43.8% 608
fc146_div3 Free Contest 146 - DIV3 Free Contest 0.70 39.2% 607
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.16 74.9% 604
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.4% 603
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.3% 601
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.1% 599
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 24.4% 599
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 14.5% 597
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 17.0% 596
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.7% 594
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 40.2% 594
fcb052_ntfs Beginner Free Contest 52 - NTFS Free Contest 0.20 33.7% 594
bedao_m21_a Bedao Mini Contest 21 - Bút chì Bedao Contest 0.10 26.1% 593
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 74.5% 591
nksev Tách từ OI Style 0.33 39.4% 588
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 588
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 60.0% 586
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 34.7% 582
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.7% 581
fcb053_numrect Beginner Free Contest 53 - NUMRECT Free Contest 0.20 42.5% 580
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 31.5% 579
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.05 40.9% 576
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.11 83.0% 575
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 52.9% 571
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 34.8% 569
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 67.6% 569
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 29.5% 567
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 70.8% 565
fc133_possible Free Contest 133 - POSSIBLE Free Contest 0.30 41.7% 560
bedao_g14_a Bedao Grand Contest 14 - COPRIMEPAIR Bedao Contest 0.10 19.6% 559
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.28 57.7% 554
fc145_maxflip Free Contest 145 - MAXFLIP Free Contest 0.70 51.9% 553
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.6% 551