Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.7% 267
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 25.5% 267
kplank Bán dừa OI Style 0.21 29.6% 265
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.2% 265
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 35.1% 263
fc071_soccer Free Contest 71 - SOCCER Free Contest 0.50 77.6% 261
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 17.7% 261
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 61.1% 259
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 54.9% 259
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.8% 257
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.7% 257
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 44.3% 256
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 49.3% 256
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.8% 255
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.80 54.8% 254
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 54.4% 254
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.5% 253
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 47.6% 253
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 28.4% 252
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 42.8% 252
nkseq Dãy số OI Style 0.10 33.1% 251
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 87.7% 251
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 250
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 44.2% 249
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 64.9% 249
hello22_maxval Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.20 16.6% 249
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 30.5% 248
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.13 18.8% 248
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 53.6% 248
icpc21_beta_e ICPC Practice Contest 2021 - Emulation of Numbers ICPC 0.30 31.1% 248
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 52.4% 247
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 33.1% 247
icpc21_beta_h ICPC Practice Contest 2021 - Hand Gestures ICPC 0.20 26.4% 245
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.9% 243
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 18.3% 243
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 93.7% 242
fct024_tabledel Free Contest Testing Round 24 - TABLEDEL Free Contest 0.70 46.7% 242
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 34.6% 242
c11bc2 Robin OI Style 0.24 47.4% 241
sec Tin mật OI Style 0.33 46.4% 241
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 44.6% 240
vector Tổng vector ICPC 0.14 32.0% 240
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 82.2% 240
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 94.2% 240
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 44.1% 240
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.7% 239
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.8% 239
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 52.2% 239
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 82.9% 239
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 25.3% 236