Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 25.4% 464
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 20.9% 462
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 40.8% 462
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.5% 460
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 33.7% 456
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.06 85.5% 455
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 47.3% 455
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.3% 453
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 67.5% 451
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.3% 450
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 57.1% 450
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 57.5% 445
qhroad Phá đường OI Style 0.32 47.2% 442
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 41.4% 441
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 63.3% 441
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 46.4% 440
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.4% 440
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 13.6% 439
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.2% 436
fc142_knight Free Contest 142 - KNIGHT Free Contest 0.70 52.0% 436
kmin KMIN OI Style 0.11 33.1% 435
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.9% 430
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 56.3% 429
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 32.3% 428
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.1% 424
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 56.4% 423
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.0% 422
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 30.8% 422
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.6% 421
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 28.1% 420
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.0% 420
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 43.1% 419
c11bc2 Robin OI Style 0.24 45.1% 418
fc071_soccer Free Contest 71 - SOCCER Free Contest 0.50 76.9% 418
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 20.9% 418
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.8% 417
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.7% 417
nksev Tách từ OI Style 0.33 41.2% 416
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 49.9% 414
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 56.6% 413
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.7% 413
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.16 75.3% 411
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 54.8% 408
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 68.9% 406
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 88.4% 405
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 75.0% 404
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 64.6% 402
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 78.6% 401
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.0% 400
fc133_possible Free Contest 133 - POSSIBLE Free Contest 0.30 39.6% 400