Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Chưa phân loại 0.40 16.2% 315
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.8% 315
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 50.9% 314
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.2% 314
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 56.9% 312
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.6% 311
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 50.7% 311
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.7% 310
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational Codeforces 0.40 26.8% 310
icpc21_beta_m ICPC Practice Contest 2021 - Mobile Communication in Flatland ICPC 0.20 26.1% 309
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.9% 307
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 36.8% 306
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.5% 305
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 68.6% 305
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 76.2% 303
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 54.2% 302
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.5% 301
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 31.3% 301
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 66.7% 301
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 59.2% 300
fc133_possible Free Contest 133 - POSSIBLE Free Contest 0.30 44.1% 298
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 27.8% 297
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 75.0% 296
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 41.8% 295
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.7% 295
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 48.0% 293
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 36.5% 291
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 73.6% 291
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 62.9% 291
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.3% 290
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.8% 290
qhroad Phá đường OI Style 0.32 47.6% 288
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.6% 288
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.6% 287
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 37.2% 285
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 28.0% 285
power Lũy thừa ICPC 0.17 34.4% 284
bedao_m06_yugioh Bedao Mini Contest 06 - YUGIOH Bedao Contest 0.50 23.1% 284
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 36.0% 280
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 60.2% 279
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 278
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 62.3% 278
bedao_m09_cntdiff Bedao Mini Contest 09 - CNTDIFF Bedao Contest 0.30 28.3% 276
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 65.1% 275
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 68.7% 274
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 52.3% 273
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.4% 272
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.1% 271
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 22.0% 271
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0.50 36.8% 269