Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 50.1% 792
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 65.3% 790
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 60.1% 786
bedao_m16_candy Bedao Mini Contest 16 - CANDY Bedao Contest 0.05 46.7% 782
lites Bật đèn OI Style 0.18 39.0% 779
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 51.0% 777
vnoicup23_r2_b Greatest Common Divisor VNOI Cup 0.30 38.9% 776
vnoj_round_01_a VNOJ Round 01 - THREE VNOJ Round 0.00 30.6% 776
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 61.2% 775
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 35.0% 775
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 26.6% 771
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.9% 770
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.0% 769
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 32.8% 768
fcb045_trungthu Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU Free Contest 0.20 59.3% 760
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 51.6% 759
vnoicup23_r1_b The Amazing Race on This Wonderful World! VNOI Cup 0.30 25.8% 759
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 38.8% 758
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 92.1% 752
c11bc2 Robin OI Style 0.24 46.5% 747
fc071_soccer Free Contest 71 - SOCCER Free Contest 0.50 73.7% 747
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 26.0% 747
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 81.0% 734
hp_thpt_21_c HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 31.4% 734
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 41.2% 733
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 30.6% 732
qhroad Phá đường OI Style 0.32 44.2% 732
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 27.2% 726
bedao_r15_square Bedao Regular Contest 15 - SQUARE Bedao Contest 0.20 60.3% 726
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 40.8% 724
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 26.5% 721
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 48.0% 714
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 92.2% 712
bedao_r16_c Bedao Regular Contest 16 - Đá thủ Bedao Contest 0.30 58.7% 712
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 49.5% 709
fc140_strongpasswd Free Contest 140 - STRONGPASSWD Free Contest 0.70 59.9% 709
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.3% 702
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.05 59.0% 698
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 19.3% 696
fcb047_five Beginner Free Contest 47 - FIVE Free Contest 0.20 75.3% 695
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 31.2% 691
nkseq Dãy số OI Style 0.10 29.3% 689
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 61.0% 686
bedao_m17_sumsquare Bedao Mini Contest 17 - SUMSQUARE Bedao Contest 0.20 27.3% 686
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 32.8% 683
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.2% 682
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 37.0% 676
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 50.1% 675
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.07 19.3% 674
kmin KMIN OI Style 0.11 31.6% 673