Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
voi18_blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 18.5% 107
voi18_sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 15.9% 60
voi20_equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 16.9% 57
voi20_stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.7% 82
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 30.2% 56
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 33.9% 34
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 2.5% 1
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 12.2% 42
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 13.5% 10
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 7.1% 1
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.9% 235
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 3.8% 7
fc004_rook1 Free Contest 4 - ROOK1 Free Contest 1.50 33.8% 165
fc042_enclosure Free Contest 42 - ENCLOSURE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc042_convex Free Contest 42 - CONVEX Free Contest 1.50 33.3% 3
fc043_guide Free Contest 43 - GUIDE Free Contest 1.50 33.3% 1
fc043_kinver Free Contest 43 - KINVER Free Contest 1.50 0.0% 0
fc043_review Free Contest 43 - REVIEW Free Contest 1.50 0.0% 0
fc044_fire Free Contest 44 - FIRE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc045_icar Free Contest 45 - ICAR Free Contest 1.50 0.0% 0
fc046_number Free Contest 46 - NUMBER Free Contest 1.50 9.5% 3
fc048_testlist1 Free Contest 48 - TESTLIST1 Free Contest 1.50 0.0% 0
fc057_hainao Free Contest 57 - HAINAO Free Contest 1.50 0.0% 0
fc060_listgame2 Free Contest 60 - LISTGAME2 Free Contest 1.50 4.3% 1
fc072_move Free Contest 72 - MOVE Free Contest 1.50 34.7% 31
fct003_route Free Contest Testing Round 3 - ROUTE Free Contest 1.50 11.6% 29
fc090_coprime Free Contest 90 - COPRIME Free Contest 1.50 13.6% 16
fc090_combcal Free Contest 90 - COMBCAL Free Contest 1.50 17.9% 10
fc093_adistinct Free Contest 93 - ADISTINCT Free Contest 1.50 53.3% 14
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.50 0.0% 0
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 7.6% 19
fc111_city Free Contest 111 - CITY Free Contest 1.50 19.2% 44
fc111_spacetravel Free Contest 111 - SPACETRAVEL Free Contest 1.50 40.2% 16
fc124_numtree Free Contest 124 - NUMTREE Free Contest 1.50 18.9% 24
fc125_racingboy Free Contest 125 - RACINGBOY Free Contest 1.50 37.9% 31
hnoi19_campus HNOI19 - Campus Trip HNOI 1.50 28.8% 16
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 9.1% 4
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1.50 13.8% 117
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 45.4% 389
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 10.7% 60
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1.50 28.3% 103
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 59.1% 237
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1.50 29.7% 15
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 29.5% 11
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 31.2% 124
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 35.5% 132
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 23.5% 17
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1.50 39.3% 36
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 41.9% 33
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 15.8% 15