Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
icpc19_regional_m ICPC 2019 vòng Regional: Bài M ICPC 0.10 34.7% 35
bedao_m19_line Bedao Mini Contest 19 - LINE Bedao Contest 0.10 31.0% 204
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.4% 674
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 44.2% 736
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 50.8% 429
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.8% 543
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.4% 375
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 33.3% 744
substr Xâu con ICPC 0.09 36.3% 1729
fc100_move Free Contest 100 - MOVE Free Contest 0.09 70.1% 130
fc100_fc100 Free Contest 100 - FC100 Free Contest 0.09 35.5% 122
fcb031_present Beginner Free Contest 31 - PRESENT Free Contest 0.09 37.3% 133
fcb027_tower Beginner Free Contest 27 - TOWER Free Contest 0.09 32.2% 130
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.09 55.9% 571
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.8% 436
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.0% 677
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 38.4% 729
mdigits2 First Number OI Style 0.08 39.0% 225
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 50.7% 1021
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 31.9% 211
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 62.4% 1144
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.3% 292
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.4% 1145
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.8% 447
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 35.4% 330
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.4% 1135
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 50.8% 1491
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 34.9% 1017
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.8% 266
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.08 45.1% 337
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 70.7% 240
fcb031_marec Beginner Free Contest 31 - MAREC Free Contest 0.08 40.1% 194
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.7% 1228
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 36.3% 693
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 62.5% 985
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 59.1% 1146
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 1438
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 38.9% 1035
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.5% 496
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.07 61.0% 210
fcb002_demso Beginner Free Contest 2 - DEMSO Free Contest 0.07 19.9% 411
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.07 59.3% 812
fcb030_unique Beginner Free Contest 30 - UNIQUE Free Contest 0.07 31.6% 177
fcb030_starf Beginner Free Contest 30 - STARF Free Contest 0.07 59.0% 123
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.2% 35
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.4% 1513
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 26.1% 873
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.8% 901
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.1% 1328
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 43.1% 895