Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bedao_r17_b Bedao Regular Contest 17 - Lona và số nguyên tố Bedao Contest 0.20 23.3% 506
icpc23_mt_a ICPC 2023 miền Trung - A: Alpha Country ICPC 0.20 51.3% 254
icpc23_mt_h ICPC 2023 miền Trung - H: Health check ICPC 0.20 41.3% 68
icpc23_mn_b ICPC 2023 miền Nam - B: Bouquet ICPC 0.20 42.7% 128
icpc23_mn_k ICPC 2023 miền Nam - K: Keystone Triangle ICPC 0.20 65.6% 95
fcb055_magicwish Beginner Free Contest 55 - MAGICWISH Free Contest 0.20 40.7% 74
fcb055_maxmul Beginner Free Contest 55 - MAXMUL Free Contest 0.20 21.2% 213
fcb055_fiboxor Beginner Free Contest 55 - FIBOXOR Free Contest 0.20 46.4% 275
fcb055_root Beginner Free Contest 55 - ROOT Free Contest 0.20 27.8% 52
fcb055_palinarray Beginner Free Contest 55 - PALINARRAY Free Contest 0.20 36.1% 195
hcm_thpt_22_b HSG THPT TPHCM 2022 - Biến đổi gene HSG Tỉnh/Thành phố 0.20 16.1% 97
icpc23_national_f ICPC 2023 vòng Quốc gia - F: Finding RPS Strategy ICPC 0.20 64.2% 157
icpc23_regional_l ICPC 2023 vòng Regional - L: Linking Bits ICPC 0.20 25.7% 160
th_thpt_20_c HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Xoá số HSG Tỉnh/Thành phố 0.20 13.3% 237
bedao_m23_b Bedao Mini Contest 23 - Nhặt cờ Bedao Contest 0.20 27.3% 465
potato Ăn khoai ICPC 0.19 46.2% 129
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 25.0% 330
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 34.4% 180
fc004_diningb Free Contest 4 - DININGB Free Contest 0.19 42.1% 46
fc075_evenpal Free Contest 75 - EVENPAL Free Contest 0.19 61.2% 97
fcb031_sqfree Beginner Free Contest 31 - SQFREE Free Contest 0.19 23.1% 120
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.19 62.7% 418
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 44.8% 170
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.6% 92
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 36.5% 382
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 19.9% 43
lites Bật đèn OI Style 0.18 39.0% 779
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 52.6% 391
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 29.5% 218
mblast BLAST ICPC 0.18 66.3% 243
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 816
nkbus Bus OI Style 0.18 48.0% 227
nkh Tách Từ OI Style 0.18 61.7% 240
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 27.9% 229
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 23.5% 259
spseq Sequences ICPC 0.18 33.1% 839
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 32.2% 17
fc051_house Free Contest 51 - HOUSE Free Contest 0.18 44.8% 290
fc070_function Free Contest 70 - FUNCTION Free Contest 0.18 59.4% 460
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 41.2% 733
fc100_beautarr Free Contest 100 - BEAUTARR Free Contest 0.18 40.4% 274
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 28.9% 446
centre28 CENTRE OI Style 0.17 13.2% 592
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 42.1% 113
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 57.8% 67
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 35.7% 105
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 43.4% 90
power Lũy thừa ICPC 0.17 32.1% 878
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 544
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 69.3% 441