Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 46.0% 26
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 36.3% 69
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 40.9% 143
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 36.6% 95
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 75.6% 316
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.0% 167
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 43.8% 379
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Chưa phân loại 0.10 43.5% 894
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Chưa phân loại 0.10 49.0% 881
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 35.8% 518
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 45.1% 194
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.1% 410
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 70.7% 213
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.1% 190
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.8% 365
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.7% 393
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.4% 334
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 68.5% 839
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 50.1% 492
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 15.7% 436
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 23.5% 359
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.0% 473
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.5% 523
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 50.6% 348
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 49.7% 394
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.1% 245
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 35.1% 529
substr Xâu con ICPC 0.09 35.9% 1186
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.9% 340
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.0% 483
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.4% 556
mdigits2 First Number OI Style 0.08 38.9% 187
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.2% 690
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 34.3% 166
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.8% 755
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.3% 221
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.5% 822
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.5% 336
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 37.0% 249
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.8% 820
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 53.7% 943
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 34.2% 727
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 66.2% 163
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 73.8% 159
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.7% 868
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.3% 529
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 64.4% 696
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.1% 822
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 993
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.7% 714