Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 253
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.6% 244
fcb002_makerect Beginner Free Contest 2 - MAKERECT Free Contest 0.17 22.2% 123
cond Quan hệ ICPC 0.16 49.7% 137
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.7% 457
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.3% 253
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 55.4% 239
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.3% 337
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.3% 303
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 63.4% 84
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 49.9% 217
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.0% 318
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.2% 403
nkstep Chuyển OI Style 0.16 34.0% 29
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.4% 177
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.9% 138
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.7% 271
fcb015_tabwalk Beginner Free Contest 15 - TABWALK Free Contest 0.16 50.9% 123
amsseq Dãy số OI Style 0.15 40.5% 685
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 58.5% 134
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 50.5% 185
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.6% 496
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 45.0% 231
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 42.6% 517
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.2% 449
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 20.2% 33
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.4% 215
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.2% 324
fcb031_present Beginner Free Contest 31 - PRESENT Free Contest 0.15 39.2% 114
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 40.8% 160
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 34.1% 39
bedao_m01_scarnum Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM Bedao Contest 0.15 39.6% 79
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 48.6% 66
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 55.6% 55
bedao_m02_marriage Bedao Mini Contest 02 - MARRIAGE Bedao Contest 0.15 36.4% 14
bedao_m02_random Bedao Mini Contest 02 - RANDOM Bedao Contest 0.15 20.4% 23
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 26.9% 7
bedao_m03_gochess Bedao Mini Contest 03 - GOCHESS Bedao Contest 0.15 36.4% 9
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 13.8% 9
bedao_m03_tile Bedao Mini Contest 03 - TILE Bedao Contest 0.15 36.4% 39
bedao_m04_change Bedao Mini Contest 04 - CHANGE Bedao Contest 0.15 56.9% 32
bedao_m04_ctable Bedao Mini Contest 04 - CTABLE Bedao Contest 0.15 67.9% 16
bedao_m04_fparty Bedao Mini Contest 04 - FPARTY Bedao Contest 0.15 48.7% 15
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 58.8% 80
bedao_m05_balls Bedao Mini Contest 05 - BALLS Bedao Contest 0.15 44.3% 32
bedao_m05_building Bedao Mini Contest 05 - BUILDING Bedao Contest 0.15 40.0% 18
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 68.4% 119
bedao_m05_median Bedao Mini Contest 05 - MEDIAN Bedao Contest 0.15 23.7% 13
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 69.5% 229
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 22.5% 157