Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.0% 244
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 54.4% 196
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.2% 301
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 30.8% 262
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 63.7% 69
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 50.8% 184
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.4% 284
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.2% 375
nkstep Chuyển OI Style 0.16 34.9% 25
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 29.9% 149
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 48.7% 123
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.0% 218
fcb015_tabwalk Beginner Free Contest 15 - TABWALK Free Contest 0.16 46.7% 98
amsseq Dãy số OI Style 0.15 39.8% 607
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 58.7% 128
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 50.0% 171
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 25.6% 440
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 44.7% 214
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 43.3% 447
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 56.6% 385
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 19.2% 26
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.8% 201
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.2% 310
fcb031_present Beginner Free Contest 31 - PRESENT Free Contest 0.15 42.0% 82
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 40.2% 147
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 34.2% 38
bedao_m01_scarnum Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM Bedao Contest 0.15 38.6% 73
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 50.4% 58
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 55.3% 53
bedao_m02_marriage Bedao Mini Contest 02 - MARRIAGE Bedao Contest 0.15 36.4% 14
bedao_m02_random Bedao Mini Contest 02 - RANDOM Bedao Contest 0.15 20.6% 23
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 26.9% 7
bedao_m03_gochess Bedao Mini Contest 03 - GOCHESS Bedao Contest 0.15 36.4% 9
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 13.8% 9
bedao_m03_tile Bedao Mini Contest 03 - TILE Bedao Contest 0.15 35.9% 38
bedao_m04_change Bedao Mini Contest 04 - CHANGE Bedao Contest 0.15 54.1% 30
bedao_m04_ctable Bedao Mini Contest 04 - CTABLE Bedao Contest 0.15 67.9% 16
bedao_m04_fparty Bedao Mini Contest 04 - FPARTY Bedao Contest 0.15 48.7% 15
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 58.6% 79
bedao_m05_balls Bedao Mini Contest 05 - BALLS Bedao Contest 0.15 44.4% 29
bedao_m05_building Bedao Mini Contest 05 - BUILDING Bedao Contest 0.15 40.4% 17
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 69.4% 112
bedao_m05_median Bedao Mini Contest 05 - MEDIAN Bedao Contest 0.15 25.0% 13
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 72.8% 156
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 22.4% 157
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 77.8% 146
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 21.8% 277
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 28.1% 312
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Chưa phân loại 0.15 33.0% 734
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Chưa phân loại 0.15 20.0% 414