Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bedao_r11_h2o Bedao Regular Contest 11 - H2O Bedao Contest 0.25 25.5% 255
bedao_m14_operation Bedao Mini Contest 14 - OPERATION Bedao Contest 0.25 59.0% 295
c11bc2 Robin OI Style 0.24 45.4% 278
eqstr Biến đổi chuỗi ICPC 0.24 67.0% 69
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 30.5% 145
majstor Majstor ICPC 0.24 92.3% 19
mcoins Coins Game ICPC 0.24 59.2% 128
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 53.6% 14
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 29.1% 94
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.7% 263
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 40.6% 370
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 34.1% 215
houses Những ngôi nhà OI Style 0.23 56.9% 31
mdolls Nested Dolls ICPC 0.23 36.0% 222
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 63.6% 91
nksp Siêu đối xứng OI Style 0.23 29.9% 87
optcut Chặt cây ICPC 0.23 46.7% 82
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.4% 150
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 35.2% 253
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 51.7% 62
sboost Need For Speed OI Style 0.23 41.5% 13
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.9% 124
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 93.1% 300
baove Bảo vệ ICPC 0.22 43.1% 153
crate Coder Rating ICPC 0.22 29.9% 182
findnum Tìm số OI Style 0.22 35.1% 267
gpt Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal ICPC 0.22 42.3% 22
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 18.5% 75
lem2 GUMBI OI Style 0.22 53.8% 27
match2 Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu ICPC 0.22 42.8% 81
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 46.2% 210
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 22.0% 35
ptree Cây P đỉnh (Cơ bản) ICPC 0.22 27.8% 151
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.8% 368
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 25.4% 152
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 19.4% 57
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 48.5% 458
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.6% 22
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 51.5% 135
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 26.9% 100
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.7% 546
hiway Hai đường đi ICPC 0.21 25.2% 78
kplank Bán dừa OI Style 0.21 26.2% 333
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.7% 192
nktree Cây nhị phân tìm kiếm OI Style 0.21 31.9% 53
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 47.9% 284
search Dãy số OI Style 0.21 42.3% 59
wcalc Tính sai OI Style 0.21 51.0% 79
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.9% 371
fcb031_typing Beginner Free Contest 31 - TYPING Free Contest 0.21 38.8% 132