Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 14.6% 56
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.9% 347
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 15.8% 50
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.6% 97
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.7% 23
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 39.0% 46
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 18
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.0% 233
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
sec Tin mật OI Style 0.33 47.3% 335
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 16.1% 61
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 19.0% 16
wcalc Tính sai OI Style 0.21 52.7% 89
c11cal Tính toán OI Style 0.49 44.9% 78
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.0% 216
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.9% 375
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.0% 208
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.00 26.6% 66
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 32.1% 43
gcdsum Tổng các ước chung lớn nhất ICPC 0.56 36.9% 111
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 25.6% 11
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 44.8% 25
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.5% 315
mtotalf Total Flow ICPC 0.60 32.4% 29
pvoi14_3 TOUR OI Style 0.69 32.2% 41
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 21.8% 255
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 13.3% 2
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
nkdec Trang trí dàn đèn OI Style 0.68 29.0% 22
nkcard Tráo bài ICPC 0.35 26.6% 29
kway Trao đổi thông tin ICPC 0.46 41.4% 45
nk05ordr Trật tự ICPC 0.80 13.9% 36
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 13.3% 67
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 0.0% 0
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.3% 40
treek Tree counting ICPC 1.51 19.5% 13
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
tres Tresnja ICPC 0.75 33.3% 10
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
tri_ TRI ICPC 1.54 40.0% 4
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 33.0% 201
triomino Triomino Game ICPC 1.00 33.3% 5
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 30.5% 14
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.6% 809
vningame Trò chơi OI Style 1.18 12.0% 3
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 25.0% 2
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 34.9% 20