Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 25.1% 46
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 24.2% 19
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 22.2% 6
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 30.8% 63
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 26.1% 33
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 23.9% 18
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.5% 46
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 32.0% 113
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.7% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 13.0% 29
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 12.5% 49
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.5% 5
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 9.4% 51
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 2.8% 3
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 16.5% 32
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 11.5% 55
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.4% 140
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.7% 3
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 13.9% 149
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 13.8% 130
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.5% 558
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.1% 401
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.6% 733
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 7.7% 20
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.8% 290
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.4% 10
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 15.5% 11
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 10.5% 86
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 10.1% 9
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.1% 220
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 22.4% 47
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 39.4% 45
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.3% 943
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.0% 184
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 41.2% 53
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 19.9% 55
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 10.0% 21
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 44.0% 11
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 28.3% 117
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 52.5% 104
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 38.0% 37
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 14.7% 11
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 15.8% 22
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.2% 147
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 32.9% 209