Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 0.50 3.3% 14
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Truy vết Olympic Sinh Viên 0.10 19.0% 457
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 0.30 11.9% 77
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 11.6% 28
fcc2022q1_sodof Free Contest Cup 2022 Q1 - SODOF Free Contest 0.70 38.9% 339
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 54.0% 182
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 1.2% 1
fcc2022q1_spider Free Contest Cup 2022 Q1 - SPIDER Free Contest 0.70 42.7% 94
fcc2022q1_terrain Free Contest Cup 2022 Q1 - TERRAIN Free Contest 0.70 36.5% 50
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.5% 386
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.9% 319
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 8.0% 70
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.5% 507
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 0.9% 11
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.3% 5
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 61.8% 642
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 69.4% 75
fc137_ksex Free Contest 137 - KSEX Free Contest 0.70 35.7% 209
fc137_ctrlbs Free Contest 137 - CTRLBS Free Contest 0.70 38.3% 22
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 32.7% 785
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 61.0% 343
fct029_mowlawn Free Contest Testing Round 29 - MOWLAWN Free Contest 0.70 35.4% 173
fct029_modst Free Contest Testing Round 29 - MODST Free Contest 0.70 21.5% 37
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 51.4% 242
fcb042_brokenclock Beginner Free Contest 42 - BROKENCLOCK Free Contest 0.20 14.6% 115
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 57.7% 649
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 70.5% 815
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 55.0% 63
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 9.9% 407
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 26.2% 37
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 14.3% 7
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 20
fc138_nns Free Contest 138 - NNS Free Contest 0.70 35.3% 64
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 54.5% 387
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 10.2% 27
fc138_marble Free Contest 138 - MARBLE Free Contest 0.70 50.0% 17
fc138_str01 Free Contest 138 - STR01 Free Contest 0.70 45.6% 49
fct030_evenup Free Contest Testing Round 30 - EVENUP Free Contest 0.70 43.3% 254
fct030_transform Free Contest Testing Round 30 - TRANSFORM Free Contest 0.70 42.9% 20
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 27.0% 452
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 13.6% 61
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 10.2% 35
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
fcb043_trickles Beginner Free Contest 43 - TRICKLES Free Contest 0.20 31.8% 39
fcb043_giftarr Beginner Free Contest 43 - GIFTARR Free Contest 0.20 48.2% 124
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 54.6% 141
fcb043_game Beginner Free Contest 43 - GAME Free Contest 0.20 25.3% 153
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 49.2% 681
fc139_duels Free Contest 139 - DUELS Free Contest 0.70 35.3% 101
fc139_divsub Free Contest 139 - DIVSUB Free Contest 0.70 24.7% 119