Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
icpc22_national_h ICPC 2022 vòng Quốc gia - H: Hallway Tilling ICPC 0.90 66.0% 149
icpc22_national_i ICPC 2022 vòng Quốc gia - I: Inversion ICPC 0.50 75.1% 154
icpc22_national_j ICPC 2022 vòng Quốc gia - J: Jungle Joint ICPC 0.20 68.1% 144
icpc22_national_k ICPC 2022 vòng Quốc gia - K: Killer Testcase ICPC 1.00 19.4% 99
icpc22_national_l ICPC 2022 vòng Quốc gia - L: Land Occupy ICPC 1.20 17.3% 13
icpc22_national_m ICPC 2022 vòng Quốc gia - M: Median of Xor Sequence ICPC 1.50 23.0% 18
fct040_fish Free Contest Testing Round 40 - FISH Free Contest 0.70 42.1% 59
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 59.1% 319
fct040_tabwalk Free Contest Testing Round 40 - TABWALK Free Contest 0.70 43.0% 281
fcc2022q4_treasure Free Contest Cup 2022 Q4 - TREASURE Free Contest 0.70 13.3% 31
fcc2022q4_salary Free Contest Cup 2022 Q4 - SALARY Free Contest 0.70 46.5% 30
fcc2022q4_fixbracket Free Contest Cup 2022 Q4 - FIXBRACKET Free Contest 0.70 47.5% 17
fcc2022q4_prediction Free Contest Cup 2022 Q4 - PREDICTION Free Contest 0.70 33.6% 178
fcc2022q4_powk Free Contest Cup 2022 Q4 - POWK Free Contest 0.70 37.2% 196
fcb048_xorq Beginner Free Contest 48 - XORQ Free Contest 0.20 54.1% 81
fcb048_date Beginner Free Contest 48 - DATE Free Contest 0.20 30.0% 92
fcb048_istri Beginner Free Contest 48 - ISTRI Free Contest 0.20 41.6% 219
fcb048_fallfill Beginner Free Contest 48 - FALLFILL Free Contest 0.20 34.0% 44
fcb048_rhombus Beginner Free Contest 48 - RHOMBUS Free Contest 0.20 41.7% 233
icpc22_regional_a Aqua ICPC 1.50 38.4% 24
icpc22_regional_b Binary Assignment ICPC 1.70 23.8% 9
icpc22_regional_c Changing Seats ICPC 1.20 46.8% 22
icpc22_regional_d Date ICPC 0.90 57.1% 40
icpc22_regional_e Emotional Damage ICPC 1.00 32.0% 15
icpc22_regional_f Fabulous Activity ICPC 0.40 39.6% 53
icpc22_regional_g Goal-Line Technology ICPC 0.20 83.2% 90
icpc22_regional_h Hardest Problem ICPC 2.00 50.0% 6
icpc22_regional_i Inversion ICPC 1.00 39.6% 19
icpc22_regional_j Joining Letters ICPC 0.50 37.1% 77
icpc22_regional_k K Paths ICPC 1.00 40.0% 27
icpc22_regional_l Lexicographically Minimum ICPC 0.70 25.2% 29
icpc22_regional_m Median Xor ICPC 1.60 29.7% 19
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.10 21.7% 56
olp_sc22_pdigit Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 16.8% 22
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CẮT DÁN Olympic Sinh Viên 0.10 32.6% 88
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.10 7.2% 27
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.4% 50
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - QUÀ NOEL Olympic Sinh Viên 0.10 18.4% 58
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CỬA HÀNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH Olympic Sinh Viên 0.10 22.1% 124
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG Olympic Sinh Viên 0.10 21.4% 152
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 33.7% 91
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1
olp_sc22_bstr Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 13.9% 24
olp_sc22_nonrepeat Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 1.7% 1
olp_sc22_knpoints K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
fct041_maxdiff Free Contest Testing Round 41 - MAXDIFF Free Contest 0.50 77.0% 264
fct041_diamond Free Contest Testing Round 41 - DIAMOND Free Contest 0.50 25.5% 41
fct041_ribgame Free Contest Testing Round 41 - RIBGAME Free Contest 0.70 58.5% 79
rmq_threenum Threenum Educational 0.00 20.9% 38
rmq_rook Quân xe Educational 0.60 29.2% 21