Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1.40 20.1% 45
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 29.5% 11
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 46.8% 245
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 47.0% 66
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 31.5% 121
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 27.8% 59
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 28.8% 64
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1.30 40.5% 463
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 27.8% 10
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1.40 24.7% 78
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 66.7% 199
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 35.3% 131
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 23.2% 55
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 37.8% 17
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 47.9% 77
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.6% 39
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 23.8% 17
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1.00 25.7% 63
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1.50 39.3% 36
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0.20 22.7% 15
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 49.2% 44
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 40.7% 45
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 41.9% 33
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 33.3% 17
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 41.7% 44
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 15.8% 15
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 584
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.1% 82
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.3% 52
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.8% 196
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.7% 10
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 27.0% 82
olp_sc19_oral Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 6.8% 15
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 9.5% 6
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 3.0% 3
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.40 7.0% 39
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.20 17.6% 314
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.40 14.0% 55
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.50 8.1% 39
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 18.0% 543
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.30 4.5% 87
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.20 29.1% 264
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.30 17.5% 88
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.01 53.1% 1583
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.20 9.5% 324
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.20 21.9% 421
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.70 1.5% 4
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.30 9.5% 46