Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 73.5% 288
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 77.0% 768
fcb034_kthsum Beginner Free Contest 34 - KTHSUM Free Contest 0.10 23.5% 121
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.8% 85
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 7.0% 15
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 23
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 54.5% 17
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 52.5% 170
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 33.6% 55
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 70.1% 319
olp_sc20_attack Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 12.5% 35
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 19.0% 6
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 19.1% 36
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 39.5% 25
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 46.0% 66
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 80.9% 357
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 29.6% 21
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 73.0% 24
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 73.0% 24
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 16.9% 43
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 57.1% 9
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 82.7% 282
fct020_balloon Free Contest Testing Round 20 - BALLOON Free Contest 0.50 10.7% 104
fct020_seg Free Contest Testing Round 20 - SEG Free Contest 0.50 46.7% 174
fct020_ktour Free Contest Testing Round 20 - KTOUR Free Contest 0.50 33.3% 8
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 47.1% 419
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 56.5% 98
fc130_shipping Free Contest 130 - SHIPPING Free Contest 0.50 6.9% 5
fc130_suraj Free Contest 130 - SURAJ Free Contest 0.50 31.6% 245
fc130_ctree4 Free Contest 130 - CTREE4 Free Contest 0.50 24.5% 20
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0.50 37.5% 379
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0.20 38.1% 260
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 45.4% 394
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 15.1% 98
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 42.9% 3
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 56.6% 94
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0.70 31.7% 77
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0.40 31.5% 109
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 17.3% 49
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 36.0% 462
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.7% 108
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 83.8% 210
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 32.0% 50
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 48.4% 121
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1.10 36.1% 95
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 41.8% 212
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 67.4% 28
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 45.7% 72
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 17.9% 70