Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc041_medicine Free Contest 41 - MEDICINE Free Contest 0.16 79.6% 259
fc041_chubacsi Free Contest 41 - CHUBACSI Free Contest 0.26 23.4% 34
fc041_buggy Free Contest 41 - BUGGY Free Contest 1.33 39.6% 14
hnoi19_campus HNOI19 - Campus Trip HNOI 1.50 28.8% 16
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 33.3% 77
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 33.2% 99
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 32.2% 198
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 53.8% 184
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 45.0% 37
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 65.3% 27
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 54.5% 256
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 17
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 32.6% 45
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 38.1% 7
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 65.0% 11
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 44.4% 13
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 33.8% 102
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 24.4% 21
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 9.1% 4
fct018_grcolor2 Free Contest Testing Round 18 - GRCOLOR2 Free Contest 1.33 28.5% 57
fct018_fliprow Free Contest Testing Round 18 - FLIPROW Free Contest 1.33 26.0% 30
fct018_actor Free Contest Testing Round 18 - ACTOR Free Contest 0.51 34.2% 154
fct018_nytravel Free Contest Testing Round 18 - NYTRAVEL Free Contest 0.36 40.1% 191
fct018_sub Free Contest Testing Round 18 - SUB Free Contest 0.23 37.1% 327
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 31.7% 204
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 20.3% 151
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 19.1% 186
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 47.3% 109
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 34.4% 68
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 32.0% 33
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 35.5% 39
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 26.3% 56
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 34.6% 164
bedao_g09_rectangle Bedao Grand Contest 09 - RECTANGLE Bedao Contest 0.90 13.4% 20
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 30.4% 551
fcb033_necklace1 Beginner Free Contest 33 - NECKLACE1 Free Contest 0.10 16.2% 29
fcb033_gold Beginner Free Contest 33 - GOLD Free Contest 0.10 33.0% 107
fcb033_reflect Beginner Free Contest 33 - REFLECT Free Contest 0.10 52.1% 73
fcb033_count Beginner Free Contest 33 - COUNT Free Contest 0.10 47.0% 189
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 12.0% 23
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.8% 1
fc129_triangles Free Contest 129 - TRIANGLES Free Contest 0.50 33.3% 11
fc129_relax Free Contest 129 - RELAX Free Contest 0.50 55.1% 66
fc129_circle Free Contest 129 - CIRCLE Free Contest 0.50 25.4% 42
fc129_mapinguary Free Contest 129 - MAPINGUARY Free Contest 0.50 31.7% 47
fc129_moves Free Contest 129 - MOVES Free Contest 0.50 33.0% 144
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 23.7% 1507
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 16.9% 238
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.1% 654
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 18.1% 344