Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc129_circle Free Contest 129 - CIRCLE Free Contest 0.50 23.7% 36
fc129_mapinguary Free Contest 129 - MAPINGUARY Free Contest 0.50 28.6% 41
fc129_moves Free Contest 129 - MOVES Free Contest 0.50 35.0% 115
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 24.1% 1154
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.0% 214
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.7% 510
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 19.4% 312
dhbb21_kiosks Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 2 - Trung tâm mua sắm Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 29.1% 189
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 10.3% 61
fct019_average Free Contest Testing Round 19 - AVERAGE Free Contest 0.50 31.0% 77
fct019_palincount Free Contest Testing Round 19 - PALINCOUNT Free Contest 0.50 52.7% 140
fct019_bquery Free Contest Testing Round 19 - BQUERY Free Contest 0.50 54.5% 98
fct019_city Free Contest Testing Round 19 - CITY Free Contest 0.50 40.2% 32
fct019_qualarea Free Contest Testing Round 19 - QUALAREA Free Contest 0.50 31.1% 17
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1.50 15.0% 99
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0.40 26.7% 38
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 46.6% 297
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1.40 30.6% 103
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0.20 36.6% 141
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1.00 29.2% 13
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1.10 19.7% 26
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 7.9% 28
coci1920_r3_sob COCI 2019/2020 - Contest 3 - Sob COCI 1.00 36.5% 18
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1.00 38.4% 136
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0.40 35.1% 16
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1.50 29.5% 74
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 58.6% 194
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0.20 51.1% 86
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0.40 40.3% 25
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0.20 46.7% 12
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1.20 30.8% 4
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1.10 14.3% 11
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0.40 31.0% 88
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1.50 27.4% 13
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 74.5% 288
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0.20 34.4% 68
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1.40 19.9% 43
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 26.8% 9
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 47.6% 215
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 48.2% 61
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 37.2% 51
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 26.9% 53
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 32.1% 58
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1.30 41.1% 290
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 23.5% 8
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1.40 22.7% 56
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 65.6% 176
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 33.4% 97
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 22.7% 49
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 38.5% 15