Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fcb034_gcd Beginner Free Contest 34 - GCD Free Contest 0.10 24.3% 122
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 73.2% 241
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 77.9% 577
fcb034_kthsum Beginner Free Contest 34 - KTHSUM Free Contest 0.10 22.8% 108
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.2% 66
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.0% 14
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.7% 19
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 51.6% 15
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 54.6% 121
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 31.8% 47
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 67.8% 265
olp_sc20_attack Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 12.3% 33
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 15.4% 4
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 20.8% 29
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 36.9% 17
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 62.0% 39
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 81.7% 285
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 27.8% 19
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 71.9% 20
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 81.0% 14
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 15.1% 33
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 47.1% 6
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 82.3% 253
fct020_balloon Free Contest Testing Round 20 - BALLOON Free Contest 0.50 10.4% 92
fct020_seg Free Contest Testing Round 20 - SEG Free Contest 0.50 47.2% 169
fct020_ktour Free Contest Testing Round 20 - KTOUR Free Contest 0.50 33.3% 8
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 47.2% 349
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 58.0% 94
fc130_shipping Free Contest 130 - SHIPPING Free Contest 0.50 7.1% 5
fc130_suraj Free Contest 130 - SURAJ Free Contest 0.50 32.5% 223
fc130_ctree4 Free Contest 130 - CTREE4 Free Contest 0.50 24.0% 19
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0.50 36.7% 321
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0.20 37.9% 217
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 44.5% 314
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 15.9% 78
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 33.3% 1
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 63.8% 76
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0.70 31.5% 60
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0.40 32.0% 83
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 18.1% 45
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 36.2% 344
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.9% 94
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 87.4% 177
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 29.1% 38
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 46.1% 94
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1.10 38.4% 76
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 44.4% 147
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 75.0% 17
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 43.5% 59