Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
bedao_g08_magame Bedao Grand Contest 08 - MAGAME Bedao Contest 0.90 53.0% 42
bedao_g08_geometry Bedao Grand Contest 08 - GEOMETRY Bedao Contest 0.90 21.8% 19
bedao_g08_equal Bedao Grand Contest 08 - EQUAL Bedao Contest 0.90 43.0% 107
bedao_g08_divtree Bedao Grand Contest 08 - DIVTREE Bedao Contest 0.90 34.1% 20
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 52.2% 27
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 68.3% 37
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 61.7% 216
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 70.0% 6
bedao_g07_colours Bedao Grand Contest 07 - COLOURS Bedao Contest 0.90 88.9% 14
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 45.9% 23
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 34.1% 13
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 33.5% 112
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 31.1% 11
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 48.8% 32
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 36.4% 15
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 14.3% 1
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.0% 246
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 42.5% 76
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 66.7% 13
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 52.8% 15
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 70.0% 5
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.1% 210
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 57.9% 10
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.2% 21
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 29.4% 164
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 26.5% 28
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 34.6% 14
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.5% 99
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 55.1% 33
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 47.0% 153
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.4% 174
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 49.1% 24
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 32.4% 36
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.6% 262
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 57.8% 23
baricavn BARICA OI Style 0.32 42.6% 57
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 53.3% 59
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.9% 133
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 107
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 35.0% 7
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.8% 184
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 17.5% 81
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.6% 336
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 41.8% 139
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 43.2% 150
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 50.3% 149
atcoder_dp_w Atcoder Educational DP Contest W - Intervals Atcoder 1.00 51.2% 90