Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 51.2% 501
fc009_remsqr Free Contest 9 - REMSQR Free Contest 0.50 64.9% 165
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 56.4% 260
fc009_lake Free Contest 9 - LAKE Free Contest 0.50 53.1% 44
fc009_fib2 Free Contest 9 - FIB2 Free Contest 0.50 37.7% 72
fc009_exercise Free Contest 9 - EXERCISE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 11.1% 2
fc009_circles Free Contest 9 - CIRCLES Free Contest 0.50 23.4% 13
fc009_bitstr Free Contest 9 - BITSTR Free Contest 0.50 27.3% 37
fc009_arbore Free Contest 9 - ARBORE Free Contest 0.50 71.4% 20
fc004_rook1 Free Contest 4 - ROOK1 Free Contest 1.50 33.5% 161
fc004_hurdles Free Contest 4 - HURDLES Free Contest 0.28 57.1% 16
fc004_gather Free Contest 4 - GATHER Free Contest 0.42 55.6% 28
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.30 0.0% 0
fc004_explore Free Contest 4 - EXPLORE Free Contest 0.29 46.9% 14
fc004_diningb Free Contest 4 - DININGB Free Contest 0.19 42.1% 46
fc004_ctravel Free Contest 4 - CTRAVEL Free Contest 0.26 34.1% 14
fc004_billboard8 Free Contest 4 - BILLBOARD8 Free Contest 0.66 47.6% 10
fc004_atm Free Contest 4 - ATM Free Contest 0.41 25.2% 37
fc003_nzsum Free Contest 3 - NZSUM Free Contest 0.50 100.0% 4
fc003_numere Free Contest 3 - NUMERE Free Contest 0.50 16.7% 4
fc003_number Free Contest 3 - NUMBER Free Contest 0.50 26.8% 8
fc003_ntrees Free Contest 3 - NTREES Free Contest 0.50 0.0% 0
fc003_ninja Free Contest 3 - NINJA Free Contest 0.50 12.5% 6
fc003_naw Free Contest 3 - NAW Free Contest 0.50 16.2% 6
fc003_naming Free Contest 3 - NAMING Free Contest 0.50 25.0% 8
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 23.8% 19
fc002_justinbieber Free Contest 2 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 100.0% 4
fc002_jumper Free Contest 2 - JUMPER Free Contest 0.50 50.0% 5
fc002_job Free Contest 2 - JOB Free Contest 0.50 10.9% 15
fc002_jewel Free Contest 2 - JEWEL Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_izbori Free Contest 2 - IZBORI Free Contest 0.50 100.0% 4
fc002_imgame Free Contest 2 - IMGAME Free Contest 0.50 100.0% 3
fc002_highway Free Contest 2 - HIGHWAY Free Contest 0.50 9.5% 5
fc002_hamilton Free Contest 2 - HAMILTON Free Contest 0.50 37.5% 3
fc002_hack Free Contest 2 - HACK Free Contest 0.50 23.1% 6
fc002_apple Free Contest 2 - APPLE Free Contest 0.50 11.9% 17
fc001_kwadrat Free Contest 1 - KWADRAT Free Contest 0.50 19.0% 240
fc001_ksteps Free Contest 1 - KSTEPS Free Contest 0.50 50.8% 32
fc001_knight Free Contest 1 - KNIGHT Free Contest 0.50 72.0% 15
fc001_kingdomdefense Free Contest 1 - KINGDOMDEFENSE Free Contest 0.50 30.5% 165
fc001_kid Free Contest 1 - KID Free Contest 0.50 10.9% 21
fc001_keyboard Free Contest 1 - KEYBOARD Free Contest 0.50 61.5% 8
fc001_kdigit Free Contest 1 - KDIGIT Free Contest 0.50 28.2% 48
fc001_ascii Free Contest 1 - ASCII Free Contest 0.50 37.8% 60
fbrick Xếp hình OI Style 0.39 39.0% 142
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 2
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 64.3% 17
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 66.7% 8