Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1.10 39.7% 67
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 86.1% 137
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 20.8% 2
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1.25 40.0% 32
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 47.9% 130
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 42.6% 55
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 15.6% 38
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 17.4% 5
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 83.3% 2
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1.00 30.3% 157
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 52.9% 52
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 79.2% 218
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 43.5% 52
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 8.4% 26
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 7.7% 2
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 100.0% 2
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 55.3% 152
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 36.3% 74
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 24.4% 13
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 28.8% 34
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1.00 35.1% 28
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 46.9% 87
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.6% 86
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 7.9% 18
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 66.7% 14
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 82.6% 223
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 28.7% 23
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 42.9% 4
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 31.1% 44
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 22.5% 31
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.6% 22
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 36.9% 70
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 41.7% 21
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.4% 76
cijevi Cijevi ICPC 0.43 53.8% 11
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 32.1% 56
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 32.3% 74
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 5.5% 6
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 45.9% 250
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 37.1% 134
cheap Heap Counting ICPC 1.67 54.5% 6
chatchit Chat chit OI Style 0.12 37.6% 106
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 54.5% 393
cf_edu3f Codeforces Educational 3F - Frogs and mosquitoes Educational Codeforces 0.70 38.5% 26
cf_edu3e Codeforces Educational 3E- Minimum spanning tree for each edge Educational Codeforces 0.60 43.1% 82
cf_edu3d Codeforces Educational 3D - Gadgets for dollars and pounds Educational Codeforces 0.40 32.7% 44
cf_edu3c Codeforces Educational 3C - Load Balacing Educational Codeforces 0.30 33.8% 66
cf_edu2f Codeforces Educational 2F - Edge coloring of bipartite graph Educational Codeforces 1.00 37.0% 19