Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fcb019_coloring Beginner Free Contest 19 - COLORING Free Contest 0.10 63.6% 14
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 63.6% 14
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 63.5% 29
fcb023_cedge Beginner Free Contest 23 - CEDGE Free Contest 0.10 63.4% 24
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 63.4% 106
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 63.4% 528
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.3% 25
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 63.2% 38
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.2% 880
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 63.2% 313
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 63.1% 842
fc2018_fccup18 Free Contest Cup 2018 - FCCUP18 Free Contest 0.50 63.1% 80
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 63.0% 412
icpc22_mn_k ICPC 2022 miền Nam - K: HTML ICPC 0.30 62.9% 98
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 62.9% 43
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.9% 150
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 62.9% 19
fc127_npyramid Free Contest 127 - NPYRAMID Free Contest 0.41 62.8% 129
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.6% 356
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 62.5% 187
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 62.5% 5
fct011_connect Free Contest Testing Round 11 - CONNECT Free Contest 0.80 62.5% 10
fc140_strongpasswd Free Contest 140 - STRONGPASSWD Free Contest 0.70 62.4% 370
errichto_matexp_randmood Matrix Exponentiation - Random Mood Educational 0.30 62.4% 199
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.4% 334
fc009_remsqr Free Contest 9 - REMSQR Free Contest 0.50 62.2% 81
lsortvn LSORT OI Style 0.56 62.2% 20
fc073_flip Free Contest 73 - FLIP Free Contest 1.36 62.2% 22
fc074_fbase Free Contest 74 - FBASE Free Contest 0.30 62.2% 18
fc075_evenpal Free Contest 75 - EVENPAL Free Contest 0.33 62.2% 67
kvip Very Important People OI Style 0.91 62.1% 33
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.31 62.1% 196
fc124_binarystring Free Contest 124 - BINARYSTRING Free Contest 0.30 62.0% 174
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 62.0% 448
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 62.0% 820
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 62.0% 52
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 61.9% 100
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 61.6% 288
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
fc088_table Free Contest 88 - TABLE Free Contest 0.99 61.5% 8
fct031_strop Free Contest Testing Round 31 - STROP Free Contest 0.70 61.5% 84
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 61.4% 268
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 61.3% 90
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 61.2% 99
fc118_word Free Contest 118 - WORD Free Contest 0.50 61.2% 116
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 61.0% 130
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 61.0% 294
fc019_coltri Free Contest 19 - COLTRI Free Contest 0.50 60.9% 26
fc115_gcd Free Contest 115 - GCD Free Contest 0.50 60.9% 23
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 60.9% 13