Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc076_reflect Free Contest 76 - REFLECT Free Contest 1.18 66.7% 2
fc085_child Free Contest 85 - CHILD Free Contest 0.31 66.7% 26
fc087_sigra Free Contest 87 - SIGRA Free Contest 0.50 66.7% 5
fc092_hyvong Free Contest 92 - HYVONG Free Contest 1.04 66.7% 2
fc116_grace Free Contest 116 - GRACE Free Contest 0.50 66.7% 2
fcb023_cedge Beginner Free Contest 23 - CEDGE Free Contest 0.10 66.7% 19
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 66.7% 6
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 66.7% 5
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 66.7% 10
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 66.7% 2
fc104_defense Free Contest 104 - DEFENSE Free Contest 0.80 66.7% 2
fc_4years_modst Free Contest 4 Years - MODST Free Contest 0.80 66.7% 6
fct012_roadrail Free Contest Testing Round 12 - ROADRAIL Free Contest 0.80 66.7% 12
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
mcoins Coins Game ICPC 0.24 66.5% 98
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 66.4% 74
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.3% 165
fc009_remsqr Free Contest 9 - REMSQR Free Contest 0.50 66.3% 49
hspc14k Đếm ICPC 1.23 66.2% 36
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 66.2% 271
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 66.1% 38
fc077_expval Free Contest 77 - EXPVAL Free Contest 0.80 66.0% 30
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 65.7% 19
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 65.7% 88
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 65.6% 151
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 65.6% 20
fct010_evenpal Free Contest Testing Round 10 - EVENPAL Free Contest 0.80 65.5% 69
fc024_bcount Free Contest 24 - BCOUNT Free Contest 0.50 65.4% 76
fc041_medicine Free Contest 41 - MEDICINE Free Contest 0.30 65.4% 66
nkh Tách Từ OI Style 0.18 65.3% 115
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.3% 138
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 65.3% 74
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 65.3% 180
fcc2021_d2p Free Contest Cup 2021 - D2P Free Contest 0.70 65.1% 27
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 65.0% 78
fc036_rockgame Free Contest 36 - ROCKGAME Free Contest 0.99 65.0% 12
fcb023_ruou Beginner Free Contest 23 - RUOU Free Contest 0.10 64.9% 36
fcb009_tinhtong Beginner Free Contest 9 - TINHTONG Free Contest 0.10 64.9% 251
fc078_avemax Free Contest 78 - AVEMAX Free Contest 0.80 64.9% 130
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 64.8% 30
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 64.8% 614
fc100_move Free Contest 100 - MOVE Free Contest 0.31 64.8% 70
fc021_scanner Free Contest 21 - SCANNER Free Contest 0.50 64.7% 9
fc035_rational Free Contest 35 - RATIONAL Free Contest 0.97 64.7% 10
fcb019_coloring Beginner Free Contest 19 - COLORING Free Contest 0.10 64.7% 11
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 64.5% 224
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 64.4% 51
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 64.4% 614
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 64.3% 15
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 64.3% 22