Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 83.3% 5
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 83.3% 9
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 83.1% 333
majstor Majstor ICPC 0.24 82.9% 28
fcb046_fences Beginner Free Contest 46 - FENCES Free Contest 0.20 82.4% 1022
mcityhal Repair City Hall ICPC 0.14 82.4% 74
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 82.4% 299
fc016_sibice Free Contest 16 - SIBICE Free Contest 0.50 82.2% 433
fc084_dna Free Contest 84 - DNA Free Contest 0.50 81.7% 344
fcb022_inv2x Beginner Free Contest 22 - INV2X Free Contest 0.10 81.5% 430
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 81.4% 663
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 81.3% 11
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 80.9% 750
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 80.8% 1664
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.13 80.4% 867
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 80.2% 370
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
fc083_lamest Free Contest 83 - LAMEST Free Contest 0.50 80.0% 8
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 80.0% 81
icpc20_regional_h ICPC 2020 vòng Regional - H: Hexagon Coloring ICPC 1.70 80.0% 4
icpc19_regional_f ICPC 2019 vòng Regional - F: Fair Bandwidth Sharing ICPC 1.50 80.0% 4
fc030_lawrence Free Contest 30 - LAWRENCE Free Contest 0.50 80.0% 61
fc041_medicine Free Contest 41 - MEDICINE Free Contest 0.16 79.6% 259
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 79.2% 502
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 78.9% 923
fc097_bquery2 Free Contest 97 - BQUERY2 Free Contest 0.50 78.4% 39
fc068_build Free Contest 68 - BUILD Free Contest 0.64 78.3% 44
fct041_maxdiff Free Contest Testing Round 41 - MAXDIFF Free Contest 0.50 78.2% 553
fc077_delpalin Free Contest 77 - DELPALIN Free Contest 0.80 77.4% 46
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 77.4% 967
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 77.3% 14
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 76.9% 9
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 76.7% 1002
fct028_arbore Free Contest Testing Round 28 - ARBORE Free Contest 0.70 76.7% 41
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 76.5% 7
fct034_sibice Free Contest Testing Round 34 - SIBICE Free Contest 0.70 76.2% 691
fc110_orandarray Free Contest 110 - ORANDARRAY Free Contest 0.50 76.2% 27
geo_o Kiểm tra điểm thuộc đường thẳng Educational 0.10 76.1% 372
fc035_rational Free Contest 35 - RATIONAL Free Contest 0.97 76.0% 34
queennb Queens OI Style 0.57 75.8% 55
fcb047_five Beginner Free Contest 47 - FIVE Free Contest 0.20 75.8% 715
fct050_sumpart Free Contest Testing Round 50 - SUMPART Free Contest 0.70 75.6% 893
fc095_strop Free Contest 95 - STROP Free Contest 0.50 75.6% 31
dtl23_e Piccôlô và Phép Thuật của Frieza Dytechlab 1.00 75.4% 83
cstars Đếm sao OI Style 1.01 75.0% 3
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 75.0% 3
dp Deliver pizza ICPC 1.33 75.0% 3
krus Kruska ICPC 1.00 75.0% 9
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 75.0% 6
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 75.0% 3