VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Đọc đề gốc tại đây.

Một giàn đèn trang trí kích thước ~m \times n~, các hàng đánh số từ ~1~ đến ~m~ từ trên xuống dưới, các cột đánh số từ ~1~ đến ~n~ từ trái sang phải. Ô nằm giao giữa hàng ~r~ và cột ~c~ gọi là ô ~(r, c)~. Trên mỗi ô có một bóng đèn, mỗi bóng đèn có ba trạng thái: hoặc tắt, hoặc bật sáng màu xanh, hoặc bật sáng màu đỏ. Có ~k~ ô phân biệt ~(r_1, c_1), (r_2, c_2), \dots, (r_k, c_k)~ của giàn đèn, mỗi ô có một công tắc điều khiển. Khi tác động vào công tắc của ô ~(r_t, c_t)~ thì những đèn nằm trong các ô thuộc hình chữ nhật có ô trái trên là ~(r_t, c_t)~ và ô phải dưới là ~(x_t, y_t)~ sẽ đổi trạng thái ~(t = 1, 2, \dots, k)~. Cụ thể, các đèn nằm trong các ô ~(u, v)~ mà ~r_t \leq u \leq x_t~ và ~c_t \leq v \leq y_t~ sẽ thay đổi theo quy tắc: nếu đèn đang ở trạng thái tắt sẽ chuyển sang trạng thái bật sáng màu xanh, nếu đang ở trạng thái bật sáng màu xanh sẽ chuyển sang trạng thái bật sáng màu đỏ, còn nếu đèn đang ở trạng thái bật sáng màu đỏ sẽ chuyển sang trạng thái tắt. Mỗi công tắc có thể tác động nhiều lần.

Yêu cầu: Cho thông tin trạng thái ban đầu các đèn trên giàn và các công tắc. Hãy tìm cách đưa tất cả các đèn về cùng một trạng thái bật sáng màu xanh hoặc bật sáng màu đỏ với số lần tác động là ít nhất.

Input

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương ~m~, ~n~, ~k~ ~(k \leq m \times n)~;
  • Dòng thứ ~i~ trong số ~m~ dòng tiếp theo chứa ~n~ số nguyên nhận giá trị ~0~, ~1~ hoặc ~2~. Số thứ ~j~ ~(j = 1, 2, \dots, n)~ mô tả trạng thái đèn ở ô ~(i, j)~ là tắt, bật sáng màu xanh hoặc bật sáng màu đỏ tương ứng với các giá trị ~0~, ~1~ hoặc ~2~;
  • Dòng thứ ~t~ trong số ~k~ dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên dương ~r_t, c_t, x_t, y_t~ (~1 \leq r_t \leq x_t \leq m~ và ~1 \leq c_t \leq y_t \leq n~).

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Output

Ghi ra duy nhất một số nguyên là số lần tác động ít nhất để các đèn về cùng một trạng thái sáng màu xanh hoặc sáng màu đỏ, nếu không tồn tại cách tác động thì ghi số ~-1~.

Giới hạn

  • Có ~40\%~ số test ứng với ~40\%~ số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: ~m = 1~; ~n \leq 10~;
  • ~40\%~ số test khác ứng với ~40\%~ số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: ~m \times n \leq 10^3~;
  • ~20\%~ số test còn lại ứng với ~20\%~ số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: ~m \times n \leq 10^5~.

Sample Input

2 3 3
2 1 0
2 1 0
1 1 2 3
1 2 2 3
1 3 2 3

Sample Output

2

Note

Trước tiên tác động vào công tắc ở ô ~(1~, ~3)~, sau đó tác động vào công tắc ở ô ~(1~, ~2)~, khi đó tất cả các đèn trên giàn đều sáng màu đỏ.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.