BOT'S COMMAND


posted on Nov. 19, 2021, 0:00

This is the bot command trick intructions for your bots. You can change any command, any list of command I will help you more detail in the code CODING TYPE = CPP (C++)

The code may 10% not work on other program, so I strongly recommended you install Code::Block. It's completely free and suitable for week computer.

Please feel free to command below if the code does not work. Like this: Visual Studio C++ - Not work

🎞 Subcribe to my youtube at: 👉 https://www.youtube.com/channel/UCvpqlnV29UZks3FsiZGs75w. No video yet, sorry :)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "         THIS IS THE COMMAND LIST" << endl;
  cout << "v0.7.7 - MAKED BY - HIDEN NAME (WORK 100% WITHOUT INTERNET)" << endl;
  cout << "[1] Custom VPN Bot" << endl; //Change your first group name
  cout << "[2] Shop List" << endl; //Change your second group name
  cout << "[3] Shop Guide" << endl; //Change your third group name
  cout << "[4] Bot Settings" << endl; //Change your fourth group name
  cout << "[5] Solo Guide" << endl; //Change your fifth group name
  cout << "[6] Routine" << endl; //Change your sixth group name
  cout << "[7] Economy" << endl; //Change your seventh group name
  cout << "Please choose one to see the code guide" << endl;
  int code;
  cin >> code;
  switch (code) // Change your text in the quote if you would like
  {
    case 1: cout << "Here is the command list of [1] Custom VPN Bot" << endl; break;
    case 2: cout << "Here is the command list of [2] Shop List"<< endl; break;
    case 3: cout << "Here is the command list of [3] Solo Guide"<< endl; break;
    case 4: cout << "Here is the command list of [4] Bot Settings"<< endl; break;
    case 5: cout << "Here is the command list of [5] Solo Guide"<< endl; break;
    case 6: cout << "Here is the command list of [6] Routine"<< endl; break;
    case 7: cout << "Here is the command list of [7] Economy"<< endl; break;
    default:
      {
        cout << "PLEASE CHOOSE A NUMBER FROM 1 - 7 NEXT TIME" << endl;
        return 0;
      }

  }
  switch (code)
  {
  case 1: // About first group before
    {
      cout << "/gvpnsettings - change your vpn server" << endl;
      cout << "/gbestvpn - choose best vpn" << endl;
      cout << "/gdefaultvpn - change to the default" << endl;
      cout << "/gstopvpn - turn off vpn" << endl;
      cout << "/gsetvpn - turn on vpn" << endl;
      break;
    }
  case 2: // About second group before
    {
      cout << "/gshop - show the shop" << endl;
      cout << "/gbuy - buy something in the shop" << endl;
      cout << "/gview {item} - show what the item does" << endl;
      cout << "/ggroup [group] - show the group" << endl;
      break;
    }
  case 3: // About third group before
    {
      cout << "/gshophelp - show the shop help" << endl;
      cout << "/gdep (number of money) - deposit your money" << endl;
      cout << "/gwith - (number of money) - withdraw your money" << endl;
      break;
    }
  case 4: // About fourth group before
    {
      cout << "/gsettings - show all settings" << endl;
      break;
    }
  case 5: // About fifth group before
    {
      cout << "/gpet - show your pet" << endl;
      cout << "/gequip {pet name} - equip a pet for your battle - max 4" << endl;
      cout << "/gunequip {pet name} - unequip a pet for better pet" << endl;
      cout << "/gweaponadd (ID) {pet name} - add a weapon for a pet" << endl;
      cout << "/gloot (Number) - Open a specified number of loot" << endl;
      cout << "/gweaponremove (ID) - remove a weapon from a pet for a better weapon" << endl;
      cout << "/gweaponbox (Number) - Open a specified number of weapon box" << endl;
      cout << "/gbattle - battle with a random player" << endl;
      break;
    }
  case 6: // About sixth group before
    {
      cout << "/gdaily - get daily reward" << endl;
      cout << "/gweekly - get weekly reward" << endl;
      cout << "/gmonthly - get monthly reward" << endl;
      break;
    }
  case 7: // About seventh group before
    {
      cout << "/gcash {player name} - show your cash" << endl;
      cout << "/ginventory - show your inventory" << endl;
      break;
    }
  }
  return 0;
}


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  star_6a0sonha  commented on 23, Nov, 2021, 21:43

  Ok mình sẽ xem lại mình, tại mình chán quá :(


 • 4
  leduykhongngu  commented on 17, Nov, 2021, 21:42

  Mình thấy các blog của bạn không tạo ra tính giá trị lớn cho cộng đồng, bạn xem xét trước khi đăng nhé.


  • -8
   star_6a0sonha  commented on 18, Nov, 2021, 21:06

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


   • 2
    jalsol  commented on 19, Nov, 2021, 23:13

    "Cộng đồng" ở đây là cộng đồng đam mê, nghiên cứu về Học thuật và Lập trình Thi đấu, nên các nội dung cũng thường sẽ liên quan đến các thuật toán, các cấu trúc dữ liệu phục vụ cho giải thuật, và những vấn đề khác xoay quanh Lập trình Thi đấu. Những nội dung khác, vì thế, mà thường ít được đón nhận hơn, dù có liên quan đến Tin học nói chung. Vậy nên, như admin nói, bạn nên xem xét lại nội dung bài đăng có phù hợp không, trước khi quyết định đăng.


   • 4
    dquynh_2811  commented on 19, Nov, 2021, 1:45

    admin nhắc nhở bạn nghĩa là có sao rồi :))