Trường THPT chuyên Bắc Giang


Rank Username Points ▴ Problems count
1 0.00 0
1 0.00 0
1 0.00 0
1
ITCBG
Phan Quang Hương
0.00 0
1
ruylian04
Huỳnh Nguyễn
0.00 0
1
dominhthuan
Đỗ Minh Thuấn
0.00 0
1 0.00 0
1
thanhloc2021
Nguyễn Thị Hợp
0.00 0
9 0.06 1
10 0.08 1
11
abcd
abcd
0.36 1
12
tqp0937
Phạm Toàn
0.38 2
13 0.45 1
14 0.55 6
15 2.10 3
16 7.10 29
17
hduoc2003
Bùi Huy Dược
9.31 17
18 1363 9.61 22
19 1534
d_ami204
k4cutie
14.73 35
20 1427
lamgiaodas1
lamgiaoda
18.67 53
21 1402 24.81 63
22 1585
mronjudge
Dế Choắt
54.93 273
23 2087
Papaya
Papaya
81.44 348
24 1970
NSG
Nguyễn Sơn Giang
131.43 834